Вербалізація образу СВОБОДИ / ВОЛІ в поезії Христі Алчевської

  • Ольга Степанівна Черемська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Ольга Володимирівна Масло комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» 
Ключові слова: образ свободи/волі, символічні образи, метафоричні структури, епітети, порівняння, повтор, анафора, полісиндетон

Анотація

Розглянуто образ свободи як провідний смислотворчий чинник у поетичній творчості Христі Алчевської. Виокремлено індивідуально-авторські засоби вербалізації образу: епітетні та метафоричні структури, народнопоетичну символіку. Здійснено аналіз словесно-образних символів, що експлікують образ СВОБОДИ / ВОЛІ, акцентовано увагу на прийомах персоніфікації та естетизації, використанні паралелізму, повтору, анафори, полісиндетону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Степанівна Черемська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Ольга Володимирівна Масло, комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» 

доцент кафедри української та російської філології факультету початкової освіти та філології

Посилання

Алчевська Х. О. Твори / Х. О. Алчевська. – К. : Дніпро, 1990. – 557 с.

Беценко Т. П. Концепт Воля в мовній картині світу українських народних дум / Т. П. Беценко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 2006. – Т.12. – С. 222–227.

Вороний М. Христі Алчевської «Вишневий цвіт» / М. Вороний // Літературно-науковий вістник. – 1912. – Том 58. – С. 581–585.

Гаєвська Н. М. Творчість Христі Алчевської в контексті української літератури кінця XIX – початку XX століття / Н. М. Гаєвська, О. В. Гаєвська // Літературознавчі студії. – Вип.1 (48). – Ч. І. – С. 119–129.

Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира : монография / И. А. Голубовская. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2002. – 293с.

Думнова О. А. Слобідський символізм і символісти / О. А. Думнова // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 989. – Сер. Філологія. – С. 172–175.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Кобилянська О. Твори / О. Кобилянська. – К. : Держ. вид-во художньої літератури. – 1963. – Т 5. – С. 183–185.

Кононенко В. Концепт Воля : етнолінгвістичний аспект / В. Кононенко // Вісник Прикарпатського університету. Сер. : Філологія. – Вип. 8. – Івано-Франківськ. – 2003. – С. 3–10.

Мочульський М. Христя Алчевська. Літературно-критичний нарис / М. Мочульський // Літературно-науковий вістник. – 1914. – Т. 65. – С. 112–116.

Редін П. О. Концепт «Воля» в українській мовній картині світу : монографія / П. О. Редін, О. О. Яцкевич. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2012. – 264 с.

Ставицька Л. О. Естетика слова в українській поезії 20-х–30-х рр. ХХ століття / Л. О. Ставицька. – К. : Правда Ярославичів, 2000. – 155 с.

Франко І. Зібрання творів : У 50 т. / І. Франко. – К. : Наукова думка 1982. – Т. 33. – С. 174.

Франко І. Новини нашої літератури / І. Франко // Літературно-науковий віcтник. – 1907. – Т. 39. – № 7–9. – С. 115–118.

Хворостяний І. Г. Концепт «свобода» та «свобода волі» як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / І. Г. Хворостяний . – К. 2013. – 20 с.

Черемська О. С. Мовні засоби творення образності в поезії Христі Алчевської / О. С. Черемська, О. В Масло // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. : «Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки». – Вип. 23. – 2016. – С. 113–118.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Черемська, О., & Масло, О. (2018). Вербалізація образу СВОБОДИ / ВОЛІ в поезії Христі Алчевської. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11100
Розділ
Воля і свобода як ключові цінності літератури ХІХ століття

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)