Слово-образ «лілея» у мовотворчості О. Кобилянської

  • Олена Олександрівна Литвин Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: символ, художній образ, художній текст, номен «лілея», образні асоціації

Анотація

У статті здійснено спробу аналізу семантичної структури слова «лілея» у мові творів О. Кобилянської; розглянуто процеси синтезу значень цієї лексеми, формування її символічної й образної структури, а також з’ясовано особливості ідіостилю письменниці

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Олександрівна Литвин, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
аспірант

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с.

2. Етимологічний словник української мови: У 7 т. — Т. 3. — К. : Наук. думка, 1989. — 552 с.

3. Євграфова А. О. Символ у мовній картині світу / А. О. Євграфова // Філологічні науки. — Суми :
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. — С. 33—41.

4. Єрмоленко С. Я. Скарбниця народного слова / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. — 1982 — № 6. — С. 58—78.

5. Історія української культури / Під загальною редакцією І. Крип’якевича. ІV зшиток. — К. : АТ «Обе-реги», 1993. — 48 с.

6. Калашник В. Філософія словесного образу у працях О. О. Потебні / В. Калашник // Олександр Поте-бня: сучасний погляд: матеріали міжнар. читань, присвячених 170-річчю від народження фундатора Харків-ської філологічної школи 11—12 жовтня 2005 року / відпр. ред. В. С. Калашник — Х. : Майдан,
2006. — С. 17—23.

7. Керлот Хуан Едуардо. Словарь символов. — М., 1994. — 608 с.

8. Кобилянська О. «Слова зворушеного серця» Щоденники Автобіографії Листи Статті та спогади / О. Кобилянська. — К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1982. — 355 с.

9. Кобилянська О. Твори: У 3 т. — Т. 1 / О. Кобилянська. — Державне видавництво художньої літера-тури, 1956. — 589 с.

10. Кобилянська О. Твори: У 3 т. — Т. 3 / О. Кобилянська. — Державне видавництво художньої літера-тури, 1956. — 638 с.

11. Кобилянська О. Твори / О. Кобилянська. — Ужгород : Карпати, 1983. — 504 с.

12. Муромцева О. Роль мовної практики О. Кобилянської в збагаченні семантичної структури слова / О. Муромцева // З історії української літературної мови. Вибрані праці. — Х., 2008 — С. 204—213.

13. Скуратівський В. Русалії. — К. : Довіра, 1996. — 733 с.

14. Хён Р. Азбука цветов. — Берлин : НП «Издательство сельскохозяйственной литературы», 1779. — 94 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Литвин, О. (2015). Слово-образ «лілея» у мовотворчості О. Кобилянської. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 90-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3844
Розділ
Статті