Мікротопоніми Самбірського циркулу на –щина

  • Оксана Сергіївна Мосур Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: мікротопонім, суфікс –щина, твірна основа, номінований мікрооб’єкт

Анотація

У статті проаналізовано мікротопоніми Самбірського циркулу із суфіксом -щина, зафіксовані у Йосифінській (1785–1788) і Францисканській (1819–1820) метриках. Висвітлено думки українських, польських, білоруських та російських ономастів щодо походження, функціонування та поширення суфікса –щина. Виокремлено твірні основи назв цих мікрооб’єктів. Це антропоніми (імена, прізвища та прізвиська), ойконіми та апелятиви. Найчисельнішою групою мікротопонімів із суфіксом –щина є ті, які утворились від антропонімів. Більшість із назв мікрооб’єктів цієї підгрупи утворилися за посередництвом присвійних суфіксів –ів (-ов, -ев) або –ин. Підтверджено прикладами специфіку мови Йосифінської (1785–1788) і Францисканської (1819–1820) метрик. Подано відповідники форманта –щина у польській мові.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Сергіївна Мосур, Львівський національний університет імені Івана Франка
аспірант кафедри української мови

Посилання

1. Бірыла М. В. Анамастычныя словаўтваральныя элементы ва ўсходне- ы заходнеславянскіх мовах (Адантрапанімічныя айконімы) / М. В. Бірыла, В. П. Лемцюгова. — Мінск : Навука тэхніка, 1973. — 62 с.

2. Етимологічний словник української мови: у семи томах / [редколегія: О. С. Мельничук (головн. ред.) … [та ін.]; Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні]. — К. : Наукова думка, 1982. — . — (Словники України).
Т. 1. А — Г / Уклад. : Р. В. Болдирєв та ін. — 1982. — 634 с.
Т.5. Р — Т / Уклад. : Р. В. Болдирєв та ін. — 2006. — 704 с.

3. Йосифінська (1785 — 1788) і Францисканська (1819 — 1820) метрики: перші поземельні кадастри Галичини: покажчик населених пунктів / [склали : П. Пироженко, В. Сіверська; відп. ред. П. Захарчишина]. — К., 1965. — 353, [2] с.

4. Никонов В. А. География руських суффиксов / Владимир Никонов // Onomastica V. — 1959. — z. 2. — S. 321 — 345.

5. Поляруш Т. Динаміка топонімічних моделей на –щин(а) / Тамара Поляруш // Наукові записки КДПУ. Серія : філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград, 2002. — вип. 38. — С. 76—80.

6. Поляруш Т. І. Словотворчі моделі на –щина в різних топонімічних класах / Тамара Поляруш // Питання сучасної ономастики. — К.: Наукова думка, 1976. — С. 203 — 212.

7. Прышчэпчык А. М. Мікратапонімы Стаўбцоўшчины з суфіксам –шчын(а) / оўшчьт(а) / -еўшчын(а) / А. М. Прышчэпчык // Пытанні беларускай тапанімікі. — Мінск, 1970. — С. 68—79.

8. Редьква Я. П. Еволюція топоформанта –щина в слов’янських мовах та його рефлекси в регіональній історичній ойконімії / Ярослав Редьква // Ономастичні науки. — 2006. — № 1. — С. 37—45.

9. Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ: у двох томах / Юліан Редько; Наукове товари-ство ім. Шевченка. — Львів, 2007.
Т. 1. А — М. — 2007. — 720 с.
Т. 2. Н — Я. — 2007. — 717 с.

10. Словник української мови: [в одинадцяти томах] / редакційна колегія : І.К.Білодід (голова) … [та ін.] ; [Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні] — К. : Наукова думка, 1970 — 1980.

11. Трійняк І. І. Словник українських імен / І. І. Трійняк ; [відповідальний редактор І.М. Железняк]; На-ціональна академія наук України, Інститут української мови. — Київ: Довіра, 2005. — 508, [1] с.

12. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник / Павло Павлович Чучка. — Львів : Світ, 2005. — XLVII, 701 с.

13. Чучка П.П. Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник / Павло Чучка; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». — Ужгород : Ліра, 2011. — 428, [1] с.

14. Фасмер М. Этимологический словарь руського язика: [в 4-х т.] / Макс Фасмер; пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева под ред. Б.А.Ларина. — Москва : Прогресс, 1964 — 1973.

15. Safarewiczowa H. Nazwy miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna / Н. Safarewiczowa. — Wrocław, 1956. — 352 s.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Мосур, О. (2015). Мікротопоніми Самбірського циркулу на –щина. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 75-79. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3816
Розділ
Статті