Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним

  • Наталія Микитівна Левченко  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: біблійна герменевтика, ключ, код, знак, архетип, канон, правила, норми, теофанія каменю

Анотація

Дослідження присвячене вивченню сакрального образу каменю як біблійної фігури, знаку, символу в прозі Г. Сковороди та С. Яворського. За принципами біблійної герменевтики як джерела смислів письменники створили оригінальну систему значень образу каменю в межах канону й поза ним. Насиченість творів Сковороди алегоричними образами, емблемами, символами, які мають абсолютно самостійний, інколи несподіваний сенс, стала причиною відхилення тлумачення багатьох біблійних фігур, явищ і сюжетів від їхньої канонічної інтерпретації. С. Яворський не відходив від канону і, інтерпретуючи образ каменю, вдався до інтертекстуального прийому перенесення тексту Святого Письма у власноруч творений текст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Микитівна Левченко,  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури

Посилання

Августин Святий. Сповідь /Августин святий ; [Пер. з латини]. – К. : Основи, 1996. – 319 с.

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, із мови давньоєврейськоїй грецької на українську наново перекладена [митр. Іларіоном Огієнком].– Київ : Українське Біблійне Товариство, 2005. – 1376 с.

Білецький О. Античні літератури / О. Білецький : Зібр. праць : у 5 т. – Т.5 – К., 1966. – 655 с

Бломберг К. Интерпретация притчей / К. Бломберг ; [Пер. с англ]. – Москва: Издательство францисканцев, 2005 – 1820 с.

Буслаев Ф. О литературе: Исследования. Статьи / Ф. Буслаев. – Москва: Худож. лит., 1990. – 512 с.

Бурова О. Общение с вещью: пространство игры / О. Бурова // Философия языка: в границах и вне границ / Под ред. Ю. С. Степанова, Ю. И. Сватко, М. Серр и др. – Харьков : Око, 1999. – С. 181 – 196.

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод / Г.-Ґ. Ґадамер: в 2-х т. – Том 1: Герменевтика : Основи філософської герменевтики. – К. : Юніверс, 2000. – 464 c.

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод / Г.-Ґ. Ґадамер: в 2-х т. – Том 2: Герменевтика : доповнення. – К. : Юніверс, 2000. – 478 с.

Гайдеґґер М. Навіщо поет / М. Гайдеґґер // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно- критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 182 – 197.

Ґалятовський І. Ключъ разумѢнія / І. Галятовський. – К. : Друкарня лаври, 1660. – 253 арк.

Ґалятовський І. Месія правдивый / І. Галятовський. – К. : Друкарня лаври, 1669. – 429 арк.

Головащенко С. Біблієзнавство / С. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496 с.

Еко У. Надінтерпретація текстів / У. Еко // Еко У. Маятник Фуко. Еко У., Рорті Р., Куллер Д., Брук- Ровз К. Інтерпретація і над інтерпретація. – Львів : Літопис, 1998. – С. 650 – 664.

Изер В. Герменевтика и переводимость: Курс лекцій / В. Изер. – [Пер. с англ. Д. А. Иванова]. – Ч. 1 // Академические тетради. Выпуск 6. Москва: Независимая академия эстетики и свободных искусств, 1999. – С. 59–96.

Изер В. Герменевтика и переводимость: Курс лекцій / В. Изер. – [Пер. с англ. Д. А. Иванова]. – Ч. 2 // Академические тетради. Выпуск 7: Теория театра. Москва: Независимая академия эстетики и свободных искусств, 2001. – C. 96–120.

Изер В. Рецептивная эстетика. Проблема переводимости: герменевтика и современное гуманитарное знание / В. Изер. //Академические тетради. – 1999. – Выпуск 6. – С. 59–96.

Коннер Кевин Дж. Основание христианского учения. Практическое руководство Христианского вероучения / Кевин Дж. Корнер. – Харьков : Принт Хаус, 2005. – 308 с.

Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія XVII–XVIII ст. / Б. Криса. – Львів: Свічадо, 1997. – 215 с .

Курбатов Л., Фролов Э., Фроянов И. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь / Л. Курбатов, Э. Фролов, И. Фроянов. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 334 с.

Курціус Е. Європейська література і латинське середньовіччя / Е. Курціус. – Львів : Літопис, 2007. – 752 с.

Лихачѐв Д. Поэтика древнерусской литературы / Д. Лихачѐв. – Москва : Наука, 1979. – 360 с.

Лотман Ю. Текст у тексті / Ю. Лотман // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно- критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 428–441.

Ориген. Девять гомилий об именах / Ориген // Клеман Оливье. Истоки. Богословие отцов Древней церкви: Тексты и комментарии. – М. : Путь, 1994. – С. 96–99.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. – Москва : Медіум, 1995. – 415 с.

Серр М. О Жюль Верне / М. Серр // Философия языка: в границах и вне границ / Под ред. Ю. С. Степанова, Ю. И. Сватко, М. Серр и др. – Харьков : Око, 1999. – С. 303–329.

Скиба В., Чернець Л. Знак и образ / В. Скиба, Л. Чернець // Введение в литературоведение: Учебное пособие / Л. Чернець, В. Хализев, А. Эсалнек и др.; Под ред. Л. Чернец. – Москва: Высшая школа, 2004. – С. 46–52.

Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т / Г. Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.

Сосюр де Ф. Курс загальної лінгвістики / Ф. де Сюсюр. – Київ : Основи, 1998. – 324 с.

Софронова Л. Поэтика славянского театра XVII – первой пол. XVIIІ в.: Польша, Украина, Розсип / Л. Софронова. – Москва : Наука, 1981. – 264 с.

Софронова Л. Український театр барокко та християнські культурні традиції // Українське барокко та європейський контекст. – К., 1991. – С. 198–203.

Турган О. Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) // Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. Випуск 16. – Київ, 2013. – С. 72–81.

Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения / М. Элиаде / Перев. с англ. – Москва : Ладомир, 1999. – 488 с.

Эншлен Ш. Происхождение религии / Ш. Эншлен. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 293 с.

Яворський С. Камень вѣры / С. Яворський. – Київ : Друкарня Києво-Печерської лаври, 1727. – 10 + 540 арк

Bertholet A. Fiber kulUsche MoUwerschiebungen / A. Bertholet // Site Preuss. Akad. Wiss., Phil. Hist. Masse, 1938. – 221 р.

Litwornia A. Sebastian Grabowiecki: Zarys monograficzny / A. Litwornia. – Wrocław: Ossolineum, 1976. – 188 s.

Herzog U. Der deutsche Roman des 17. Jahrhunderts: Eine Einfuhrung / U. Herzog. – Stuttgart: Kohlhammer, 1976. – 180 p.

Hirsch E. D. Validity in Interpretation / E. D. Hirsch. – New Heaven-London : Yale University Press, 1987. – 287 p.

Raingeard P. Hermes psychagogue / P. Raingeard. – Paris : Les Belles Lettres, 1935. – 580 p.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Левченко, Н. (2018). Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11084
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи