Українська чеховіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські

  • Валентина Олексіївна Борбунюк Харківська державна академія дизайна і мистецтв
Ключові слова: чеховіана, інтерпретація, контекст, літературно-критична спадщина, переклад

Анотація

У статті осмислюється літературно-критичний доробок Михайла і Марії Грушевських, пов’язаний із творчістю А. Чехова. Дослідження наглядно демонструє, що завдяки подружжю Грушевських українською культурною спільнотою був «присвоєний»/засвоєний один із найвизначніших загальнолюдських художніх здобутків – чеховський феномен, закладено підвалини розвитку українського чехознавства, накреслено перспективи для подальших досліджень. Український чеховський проект, започаткований Грушевськими, є не лише продовженням діалогу між двома культурами, але й одним із об’єднуючих культуротворчих чинників української нації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Олексіївна Борбунюк, Харківська державна академія дизайна і мистецтв

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
українознавства

Посилання

1. Амфитеатров А. В. В посмертные дни (О кончине А. П. Чехова) / А. В. Амфитеатров // Амфитеатров А.В. Собр. соч. – СПб., 1912. – Т. 14. – С. 13–24.

2. Бурлака Г. Ще одна грань таланту: Михайло Грушевський – літературний критик / Галина Бурлака // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2008. – Т.11. – C. XIII – XXXII.

3. Гехтер М. Рецензія на переклад «Страждань молодого Вертера» Й. Гете, який зробила М. Грушевська // Літературно-науковий вістник. – Т. 58. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1912. – С. 183–184.

4. Головачёва А. Г. Харьков в жизни и творчестве А. П. Чехова / А. Г. Головачёва // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. Вип.62 . – 2011 . – С.201–213.

5. Грушевський М. Антін Чехов, некролог / М. Грушевський // Літературно-науковий вістник. – Т. ХХVІІ. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1904. – С. 114–117.

6. Грушевський М. Новини російської літератури: Л. Толстой; Чехов; Боборикін; Мамін Сибиряк і інші „сибиряки“; Потапенко; Микулич; Горкій; ювілей Бєлінського / М. Грушевський // Літературно-науковий вістник. – Т. ІV. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1898. – С. 134–150.

7. Звиняцковский В. Я. Аксиография Чехова: система ценностей «чеховского интеллигента» в жизни и творчестве писателя, в современном мире и в школьном изучении : пособие для учителя / Владимир Звиняцковский. – Винница : Нова Книга, 2012. – 416 с.

8. Звиняцьковський В. Я. Новелістика А. Чехова і М. Коцюбинського / В. Я. Звиняцьковський. – Київ : Наукова думка, 1987. – 105 с.

9. Звиняцковский В. А. Чехов и Украина (По страницам нового издания) / Владимир Звиняцковский // Радуга. – 1985. – № 1. – С. 136–140.

10. Лосиевский И. Я. «Присутствие идеала»: Чехов и русский фило¬софско-художественный. ренессанс начала ХХ в. / И. Я. Лосиевский. – Харьков, 1994. – 48 с.

11. Лосиевский И. Я. Читатель, исследователь, интерпретатор, «соавтор» (на материале работ Андрея Белого о русских писателях ХІХ – начала ХХ века) / И. Я. Лосиевский // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 75. – С. 125–137.

12. Никипелова Н. А. Чехов и Шекспир : мотив театра в драматичнском сюжете «Бури» и «Чайки» / Н. А. Никипелова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 75. – С. 174–179.

13. Поліщук Я. Чехов в українській критиці (три інтерпретації класика) // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 62–71.

14. Силантьева В.И. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А. П. Чехов, И. Левитан, В. Серов, К. Коровин / Силантьева В. И. – Одесса : Астро-Принт, 2000. – 352 с.

15. Торкут Н. Український шекспірівський проект – бути чи не бути? [Електронний ресурс] / Наталія Торкут // ЛітАкцент. – 27.02.2008. – Режим доступу: http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/

16. Франко І. Заборона Літературно-наукового вістника в Росії / Ів. Франко // Літературно-науковий вістник. – Т. ХVІ. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1901. – С. 35–39.

17. Франко І. Зібр. творів : У 50 т. / І. Франко. – Т. 45. – К. : Наукова думка, 1986. – т. 45. – 574 c.

18. Франко І. Зібрання творів у 50 т. : Листи тт. 48 – 50 / Іван Франко. – Т. 50 (Листи 1895 – 1916). – Київ : Наукова думка, 1986. – 704 с.

19. Хроніка і бібліографія // Літературно-науковий вістник. – Т. ХVІІ. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1902. – С. 26–37.

20. Чехов А. П. Вибрані твори : пер. с рус. / А. П. Чехов. – Київ : Дніпро, 1981. – 404 с. – (Вершини світового письменства ; Т.36).

21. Чехов А. Змора : оповідання / Антін Чехов [з рос. пер. М. Грушевська]. – Львів : Українсько-руська видавнича спілка, 1904. – 200 с.

22. Чехов А. Мужики / Антін Чехов / пер. М. Грушевської // Літературно-науковий вістник. – Т. ІІ. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка, 1898. – С. 64–99.

23. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. : В 18 т. Т. 3. [Рассказы, юморески, «Драма на охоте»], 1884–1885. – М. : Наука, 1976. – 624.

24. Чорнопиский М. Михайло Грушевський – літературний критик / Михайло Чорнопиский // Михайло Грушевський : Збірник наук. праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів, 1994. – С. 246–256.

25. Чудаков А. П. Поэтика Чехова / А. П. Чудаков. – М. : Наука, 1971. – 292 с.

26. Шеховцова Т. А. «У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст : монография / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

27. Шеховцова Т. А. Чаепитие в Сумах и не только… (ситуация чаепития в художественном мире Чехова) // Чеховский интеллигент: статика образа – динамика культуры : сб. докл. Международных Чеховских чтений в Сумах (май 2012 – май 2013). – Суми : МакДен, 2013. – С. 72–83.

28. Шеховцова Т. А. Чеховский музей в Харькове // «Как меня принимали в Харькове»: (А. П. Чехов и украинская культура) : сб. матер. Междунар. науч. конф., посвящённой 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. – Киев : Русское слово, 2011. – С. 88–95.

29. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер. – К. : Смолоскип, 2009. – 342 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Борбунюк, В. (2018). Українська чеховіана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 168-177. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10149
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки