Теоретична поетика О. О. Потебні як чинник сучасної теорії літературного твору

  • Наталія Іванівна Астрахан Житомирський державний університет ім. Івана Франка, ННІ іноземної філології
Ключові слова: літературний твір, художній образ, слово, цілісність літературного твору, концепція літературно-художньої творчості, гносеологічна функція літератури, методологія літературознавства

Анотація

У статті аналізуються основні положення психолінгвістичної концепції О. О. Потебні з погляду їх актуальності для сучасного літературознавства в плані становлення та еволюції теорії літературного твору. Здійснюється спроба аналізу ідей «Теоретичної поетики» в контексті основних напрямів розвитку літературознавчої думки ХХ та початку ХХІ століття, на тлі методологічних пошуків літературознавства. Акцентується наявний в концепції О. О. Потебні потенціал міждисциплінарної взаємодії, який не суперечить загальній філологічній підпорядкованості наукової творчості вченого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Іванівна Астрахан, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, ННІ іноземної філології

доктор філологічних наук, доцент кафедри германської
філології та зарубіжної літератури

Посилання

1. Гиршман М. М. Литературное произведение: теория и практика анализа / М. М. Гиршман. – М. : Высш. шк., 1991. – 160 с.

2. Гиршман М. М. Слово в художественной целостности литературного произведения // Литературное произведение: Теория художественной целостности / М. М. Гиршман. – [2-е изд., доп.] – М. : Языки славянских культур, 2007– С. 62–68. – (Коммуникативные стратегии культуры).

3. Лотман Ю. М. Искусствознание и «точные методы» в современных зарубежных исследованиях // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ, 2000. – С. 446–459.

4. Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – СПб. : Филологический факультет СпбГУ ; М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 384 с.

5. Рассказов Ю. С. Теоретическая поэтика литературного произведения [Електронний ресурс] / Ю. С. Рассказов. – Режим доступу : http:/ /www.proza.ru/2009/11/08/231

6. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикёр ; [пер. с фр. и вступ. ст. И. Вдовиной]. — М. : КАНОН-пресс-Ц ; Кучково поле, 2002. — 624 с. – (Серия «Канон философии»).

7. Тюпа В. И. Анализ художественного текста / В. И. Тюпа. – М. : Академия, 2006. – 336 с.

8. Федоров В. В. Поэтический мир и творческое бытие // Проблемы поэтического бытия / В. В. Федоров. – Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 309–396.

9. Фізер І. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні: Метакритичне дослідження / І. Фізер ; [передм. І. Дзюби]. – К. : Обереги, 1996. – 192 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Астрахан, Н. (2018). Теоретична поетика О. О. Потебні як чинник сучасної теорії літературного твору. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 164-168. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10148
Номер
Розділ
Сучасні літературознавчі дослідження як досвід рецепції ідей класичної філологічної науки