Нормативність і надмірність у сучасній українській мові

  • Вікторія Григорівна Сухенко Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: нормативність, надмірність, тавтологія, плеоназм, експресивність, багатослів’я, мовна компетентність

Анотація

У статті проаналізовано поняття надмірності в українській мові. Когнітивний підхід дав змогу виявити позитивну конотацію досліджуваного явища, розглянути його як джерело виразності, образності, розвитку експресивності та емотивності мовних засобів. Звернено увагу на такі вияви надмірності, як тавтологія й плеоназм, наголошено на їхній відмінності. Розкрито причини й функціональні особливості надмірності, розглянуто випадки її вживання в усному та писемному мовленні, узагальнено результати спостережень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Григорівна Сухенко, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Посилання

1. Книш О. В. Надмірність як засіб організації постмодерністського тексту / О. В. Книш // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки / [редкол. : Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 30. – С. 140–143.

2. Коць Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі / Т. А. Коць. – К. : Логос, 2010. – 303 с.

3. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : [термінологічна енциклопедія] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

4. Сухенко В. Мова і суспільство: взаємодія і розвиток / В. Сухенко // Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата межд. конф. по лексикография и лексикология (София, 15–16 октомври 2015 г.). – София : Изд. на БАН «Проф. Марин Дринов», 2016. – С. 732–740.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Сухенко, В. (2018). Нормативність і надмірність у сучасній українській мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 160-163. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10147
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лексикології та термінознавства