Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. ХХ ст.

  • Ольга Степанівна Черемська Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: Харківська лінгвістична школа, стилістика української мови, культура мови, функціональні стилі, групові стилі, індивідуальна мова, літературна мова, нормативність

Анотація

Cтаття містить огляд доробку Харківської лінгвістичної школи 20 – початку 30 рр. ХХ ст. у галузі культури мови та аналіз лінгвостилістичної концепції Б. Ткаченка, обґрунтованої в праці «Нарис української стилістики». Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо сутності й природи взаємозв’язків літературної мови з мовою індивідуальною та народно-розмовною. Зосереджено увагу на засадничих поняттях стилістики в потрактуванні Б. Ткаченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Степанівна Черемська, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Посилання

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; пер. с 3-го фр. изд. Е. В. Вентцель, Т. В. Вентцель ; ред., вступ. ст., примеч. Р. А. Будагов. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416 с.

2. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навчальний посібник / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231 с.

3. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / М. А. Жовтобрюх // АН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; [Відп. ред В. М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260 с.

4. Єрмоленко С. Я. Стиль / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 824 с.

5. Лукінова Т. Борис Ткаченко – учений, перекладач, педагог [15.1. (6.II) 1899 – 23 XII.1937] [Текст] / Т. Лукінова // Українська мова. – 2002. – № 4. – C. 41–47.

6. Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою) / С. Смеречинський. – Харків : Рад. школа, 1932. – 290 с.

7. Таращук П. Передмова / П. Таращук // Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови . – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 6–7.

8. Ткаченко Б. Нарис української стилістики / Б. Ткаченко ; за ред. Л. Булаховського . – Харків, 1930. – Лекція І. – С. 1–20, Лекція ІІ – С. 1–19, Лекція ІІІ – С. 1–21, Лекція ІV – С. 1–17, Лекція V – С. 1–18.

9. Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців / Ю.Шевельов. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 131 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Черемська, О. (2018). Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 – початку 30 рр. ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 123-131. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10137
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи