Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю)

  • Олена Василівна Тихоненко Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Ключові слова: лексична одиниця, публіцистичний стиль, стилістичне переміщення, жаргонізм, просторіччя, фразеологічний зворот

Анотація

На матеріалі сучасних газет у статті аналізуються роль, місце, значення і функції таких активних пластів лексики, як жаргонізми, просторіччя, «знижена лексика», фразеологічні звороти, що значною мірою увиразнюють сказане та надають повідомленню, образності й емоційного забарвлення на тлі реалій сьогоднішнього дня. Проаналізовано переміщення лексичних одиниць розмовного стилю в текстах одного із українських періодичних видань, що пояснюється позамовними та внутрішньомовними чинниками. У зв’язку з цим спостерігається у пресі загальне зниження стилю, втрата поняття «літературної норми», вульгаризація мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Василівна Тихоненко, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних дисциплін

Посилання

1. Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20 х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю / І. Герман [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1052.

2. Навальна М. Розмовна лексика в мові української преси кінця ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2140.

3. Сербенська О. А. Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». – Львів, 1992. – 38 с.

4. Солганик Г. Я. Системный анализ газетной лексики и источники ее формирования: автореф. дис. на соискание научной степени д-ра филол. наук : спец. 10.01.10 «Журналистика» / Г. Я. Солганик. – Москва, 1976. – 58 с.

5. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2005. – 752 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Тихоненко, О. (2018). Специфіка стилістичного переміщення лексичних одиниць (на матеріалі текстів публіцистичного стилю). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 115-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10136
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи