Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука

  • Зара Робертівна Тищенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: поетична мова, текст, повтор, типи повтору, види повтору, синтаксичні засоби, стилістичні фігури, ідіостиль, народнопісенна мова

Анотація

Стаття присвячена дослідженню повторів у поезіях Т. Мельничука. Визначено особливості функціонування повтору як одного з домінант стилю письменника. Проаналізовано специфіку вияву полісиндетону, анафори, епіфори, епанафори, анепіфори, хіазму, рефрену, повного, дериваційного і парадигматичного повторів та інших різновидів цієї фігури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Зара Робертівна Тищенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірантка кафедри української мови

Посилання

1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В. В. Жайворонок – К. : Довіра, 2006. – 705 с.

2. Загнітко А. П. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект : [наук.-навч. посібн.] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 138 с.

3. Зуєнко Ю. І. Архетипні символи в поезії Т. Мельничука / Ю. І. Зуєнко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2004. – № 607. – С. 214–218.

4. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 345 с.

5. Мельничук Т. Твори : в 3 т. / Т. Ю. Мельничук. – Коломия : Вік, 2003. – Т. 1. – 254 с.

6. Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории : [учебник для студ.-журналистов и филологов] / А. Ф. Папина. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 367 с.

7. Пена Л. І. Діалектна лексика у поезії Тараса Мельничука / Л. І. Пена // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер.10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C. 38–43.

8. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике : в 4 т. Т. 3 : Об изменении значения и заменах существительного / А. А. Потебня – М. : Просвещение, 1968. – 550 с.

9. Пришляк Л. Б. Повтор як засіб експресивного синтаксису поетичного мовлення 60-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Л. Б. Пришляк ; Донецький нац.
ун-т. – Донецьк, 2002. – 21 с.

10. Синиця І. Лексичний повтор як засіб реалізації семантичної зв’язності тексту / І. Синиця // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 56–60.

11. Українська мова : енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 75 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Тищенко, З. (2018). Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 119-123. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10135
Номер
Розділ
Проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту у світлі традицій Харківської філологічної школи