Перцептивна метафора як засіб створення образу людини в російській діалектній мові

  • Людмила Вадимовна Педченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: діалектна лексика, мовна картина світу, сприйняття, перцептивна метафора

Анотація

У статті досліджено метафоричний потенціал перцептивної лексики в російській діалектній мові в аспекті формування «образу людини», виявлено закономірності взаємодії системи сприйняття та інших «тілесних» і «духовних» систем людини у російській мовній картині світу. Автор ставить під сумнів ідею Ю. Д. Апресяна про бінарну організацію систем, які формують образ людини в російській мовній картині світу, про парність систем сприйняття і інтелекту. Аналіз діалектних лексем, які обслуговують різні модуси перцепції, показує, що метафоричний потенціал перцептивної лексики не обмежується лише інтелектуальною сферою. Різноманіття моделей перцептивної метафори доводить, що сприйняття, яке є тим фундаментом, на якому базується пізнання і оцінка людиною навколишнього світу, пов'язане з усіма системами, що формують «образ людини».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Вадимовна Педченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
російської мови

Посилання

1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 17–67.

2. Зинченко В. П. Восприятие // Большой психологический словарь / [под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко] – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – С. 74–75.

3. Кузнецова С. С. Вербализация чувственного восприятия как отражение перцептивной картины мира диалектной языковой личности: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / С. С. Кузнецова. – Томск, 2015. – 28 с.

4. Мещерякова О. А. Семантика перцепции в аспекте художественной когниции И. А. Бунина: дис. … доктора филол. наук: 10.02.01– русский язык / О. А. Мещерякова – Елец, 2011. – 457 с.

5. Педченко Л. В. Номинации слухового восприятия в русском языке (ономасиологический аспект) / Л. В. Педченко // Русский язык в поликультурном мире. 2011: сб. науч. тр. – К., 2012. – С. 96–100.

6. Словарь русских народных говоров. – Вып. 1– 49. – СПб. : Наука, 1965–2016–

7. Харченко В. К. Лингвосенсорика: Фундаментальные и прикладные аспекты / В. К. Харченко. – М. : Либроком, 2012. – 216 с.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Педченко, Л. (2018). Перцептивна метафора як засіб створення образу людини в російській діалектній мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 50-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10120
Номер
Розділ
Когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови