Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти

  • О. О. Долгопол
Ключові слова: професійна компетентність, заклади післядипломної освіти

Анотація

У зв’язку з набуттям актуальності компетентнісного підходу в навчанні, виникла потреба в перегляді та оновленні переліку компетентностей викладачів закладів післядипломної освіти. У статті аналізуються різні визначення понять «компетентність» та «компетенції». На їх основі дано визначення компетентності як ступеня володіння компетенціями, або однією компетенцією, що є об′єктивізацію професіоналізму. Компетенції визначено як динамічну комбінацію когнітивних та метакогнітивних навичок, демонстрацію знання й розуміння, міжперсональні та практичні навички та етичні цінності. Схарактеризовано знаннєву, операційно-технологічну, ціннісно-мотиваційну сторони діяльності викладача, що і включає компетентність. Дано короткий аналіз досвіду закордонних систем освіти щодо розробки ключових компетенцій. Окреслено ключові (базові) компетентності викладача без педагогічної освіти, який поєднує викладання у закладі післядипломної освіти з роботою лікаря: соціокультурну, правову, оздоровчу, соціально-психологічну, інформаційно-комунікативну, професійно-фахову. Запропоновано додати до цього переліку інформаційну, самоосвітню, творчу компетентності, коротко проаналізовано їх зміст. У статті наголошується на тому, що стратегічною умовою впровадження компетентнісного підходу в систему післядипломної медичної освіти є створення таких організаційно-педагогічних умов, які сприяли б максимальному розвитку здатності викладача оперувати знаннями, бути готовим змінюватись і адаптуватися до нових потреб суспільства, оперувати й управляти інформацією, творчо використовувати здобуті знання, уміти працювати з колегами, прислухатися до їхньої думки, критично оцінювати досягнуте, прагнути до самореалізації творчого потенціалу. Для розвитку ключових компетентностей викладача в системі післядипломної медичної освіти набувають актуальності активні та інтерактивні методи: тренінги, навчальні групові дискусії, диспути, діалоги, новітні технології, ділові ігри, програмоване навчання. Впровадження компетентнісного підходу дасть змогу удосконалювати у викладачів якості, необхідні для реалізації професійної діяльності; уніфікувати результати післядипломної освіти, які можуть бути інтерпретовані та враховані в будь-якому закладі охорони здоров’я будь-якої країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Англомовний тлумачний словник http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&from=xx&to=ru&did=ukrainian_explanatory&stype=

Дівінська Н.О. Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2016. - № 1 (90). – С. 41 - 45.

Желудковский Е. А. Соразмерность (сочетание) как ключевой принцип компетентности и эффективности выполнения работ // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. - 2008. - Серия «Экономика». – 256 с.

Зимняя И. А. Компетентность и компетенция http://www.koob.ru/zimnjaja/klyuchevie_kompetentnosti

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.2 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст.голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 292 с.

Національна рамка кваліфікацій України file:///C:/Users/User/Downloads/Zakharchenko_NQF_Oct21_2015.pdf

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. – М., «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

Роджерс Миллс. Компетенции. Карманный справочник/ Пер. с англ. – М.: HIPPO, 2004. – 128 с.

Санченко Є. М. Поняття ключових компетенцій у змісті освіти зарубіжних країн: постановка проблеми http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN11/10semkpp.pdf

Сорочан Т. М. Андрагогічні засади післядипломної освіти педагогічних працівників / Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна // Освіта на Луганщині. - 2007. – № 1. – С. 9-15.

Словник іншомовних слів – Режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9857&action=show

Стойчик Т. Самоосвіта педагога як чинник забезпечення якості професійної освіти. // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – №1. – С. 60-63.

Сучасна освіта: колючові освітні компетентності http://osvita.ua/school/method/2340/

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" від 18 грудня 2006 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. А. В. Хуторской. – М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. – 73 с.

Oxford English Dictionary – Режим доступу: [http://www.oed.com/]
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Долгопол, О. (2017). Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 50-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9959
Номер
Розділ
Статті