Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики

  • О. Ф. Ануфрієва
Ключові слова: самореалізація особистості, майбутній інженер, професійна підготовка, навчальна практика, вищий технічний навчальний заклад

Анотація

У статті досліджено питання професійної самореалізації студентів вищих технічних навчальних закладів. Розкрито мета і завдання, методи, форми, зміст підготовки до професійної самореалізації під час навчальних практик. Обговорено доцільність проведення контролю за процесом самореалізації та вдосконалення навчальної практики з метою підвищення якості вмінь розв’язувати навчальні та виробничо-професійні завдання, виконувати посадові обов’язки інженерів, удосконалювати знання майбутніх інженерів про сутність професійного розвитку та самореалізації. На основі проведених спостережень з’ясовано сформованість інтересу до професійної самореалізації, що є запорукою успіху в професійній діяльності майбутнього інженера. Окреслено перспективи професійної самореалізації майбутніх інженерів, запропоновано шляхи її формування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті // Освіта, № 38–39, 11–18.07.2001.

Основні положення проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/news/archive-news/88/osnovni-polozhennyaproektu-zakonu-ukrajini-pro-vishchu-osvitu-nova-redaktsiya/.

Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Л. С. Рибалко. – Харків : [б. в.], 2008. – 43 с.

Семенухин П. Ю. Психологические детерминанти профессиональной самореализации личности лидера : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / П. Ю. Семенухин. – 2008. – 156 с.

Старинська Н. В. Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості / Вісник Харківського нац. ун-ту імені Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. – Вип. 38. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 196–201.

Деміденко В. В. Середовищний підхід до розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу / В. В. Деміденко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Харк. нац.. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Вип. 42. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014.– С. 51–59.

Коростылева Л. А., Никонова А. Н. Психологические проблемы самореализации личности / Вып. под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. – С. 24 – 41.

Зеєр Е. Ф. Психология профессионального образования / Е. Ф. Зеєр – Москва : Флинт, 2003. – 125 с.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ануфрієва, О. (2017). Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 12 - 19. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9954
Номер
Розділ
Статті