СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Олександр Іванович Попельнюх Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: гуманізація освіти, суб’єкт-суб’єктні відносини, соціалізація особистості, громадянське виховання

Анотація

У статті розглянуті питання актуальності гуманізації освіти на су-
часному етапі розбудови вітчизняної школи. Проведений педагогічний аналіз проблеми гуманізації та одного з її визначальних чинників – соціалізації особистості у творчості як вітчизняних, так і зарубіжних учених.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Іванович Попельнюх, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології

Посилання

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

2. Землянська В.Ф. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В.Ф. Землянська. – Слов’янськ, 2005. – 20 с.

3. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ-V курсів: Навчальний посібник / [автор-укл. А.М. Бойко]. – Полтава : „Техсервіс”, 2007. – 360 с.

4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / Василь Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.

5. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія / Л.С. Нечепоренко. – Х. : Видав. центр ХНУ, 2009. – 276 с.

6. Орлов А.Б. Перспективы гуманизации обучения / А.Б. Орлов // Вопр. психологии. – 1988. – № 6. – С. 142-146.

7. Пічуркіна-Шумейко Л. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема // Рід. шк. – 2000. – № 7. – С 33-37.

8. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчит. і метод. поч. навч. / О.Я. Савченко. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : Богданова А.М., 2009. – 226 с.

9. Уайт Патрисія. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства: Монографія / Паторисія Уайт; перекл. з англ. та перед. В.О. Коломієць. – К. : Вища шк., 2002. – 118 с.

10. Френе С. Избранные педагогические сочинения / С. Френе; перев. с франц. Н.О. Хотинской, Т.В. Старостиной / [сост., общ. ред. и вступ. ст. Б.Л. Вульфсона]. – М. : Прогресс, 1990. – 304 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Попельнюх, О. (2015). СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 145-150. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3889