САМОСТІЙНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СТРУКТУРІ ТА ЗМІСТІ КУРСУ «МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

  • Наталія Андріївна Сейко Кафедра соціальної педагогіки і педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: науково-дослідна робота, методологія соціально- педагогічних досліджень

Анотація

У  статті  розглянуто методи активізації самостійної науково-дослідної роботи студентів у межах вивчення курсу «Методологія іметоди соціально-педагогічних досліджень».  Подано приклади завдань для самостійного вирішення під час практичних занять з курсу методології соціально-педагогічних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Андріївна Сейко, Кафедра соціальної педагогіки і педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка
Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

1. Боднар Л.В. Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання / Лілія Василівна Боднар: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т
ім. К.Д. Ушинського. — О., 2006. — 254 арк.

2. Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки / Р.Х. Вайнола : монографія / За ред. С.О. Сисоєвої. – Запоріжжя: ХНРБЦ, 2008. – 460 с.

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи .’– К: Центр навчальної літератури., 2003. – 446 с.

4. Звєрєва І.Д. Соціальна педагогіка: теорія і технології / І.Д. Звєрєва: підручник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 320 с.

5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – // Труды
методологического семинара „Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы”. – М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 2004. – С. 5-18.;

6. Капська А.Й. Соціальна педагогіка / А.Й. Капська: підручник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 468 с.

7. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н.Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22.

8. Коваль В.О. Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах / Василь Олександрович Коваль: дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Запорізький національний ун-т. –
Запоріжжя, 2006. – 229 арк.

9. Фалинська З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах / Зоряна Зенонівна Фалинська : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2006. – 284 арк.

10. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень студентів / О.В. Крушельницька: навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

11. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І.С. П’ятницька-Позднякова: навч.посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 88 с.

12. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко: підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 264 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова : підручник . – К.: Слово, 2003. – 136 с.

14. Микитюк О.М. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах освіти України в ХІХ ст. / О.М. Микитюк:
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Сейко, Н. (2015). САМОСТІЙНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СТРУКТУРІ ТА ЗМІСТІ КУРСУ «МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 146-154. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3852