КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕ РНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  • Катерина Геннадіївна Ткаченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: педагогічна практика, контроль, оцінювання педагогічної практики, кредитно-трансферна система

Анотація

У статті окреслено зміст педагогічної практики «Пробні уроки та заняття в школі» студентів напряму підготовки «Початкова освіта», розкрито важливість контролю та оцінювання практики в рамках кредитно-трансферної системи організації навчання, запропонована власна модель оцінювання педагогічної практики за вимогами ЄКТС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Геннадіївна Ткаченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

завідувач  навчальної  практики Комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Атаманчук П.С. Оцінювання якості знань студентів з фізики в рамках кредитно-модульної системи навчання / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Б.А. Сусь // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. – Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Вип. 13. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет. – 2007. – С.7–11.

2. Деликатный К.Г. Преемственность в системе «школа-вуз» / К.Г. Деликатный – К. : О-во «Знание» УССР, 1986. – 48 с.

3. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти: Наук.-метод. вид. / В.С. Журавський, М.З.Згуровський; М-во освiти i науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. полiтехн. iн-т». – К.: Полiтехнiка, 2003. – 195 с.

4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ , 2004. – 147 с.

5. Програма педагогічної практики «Пробні уроки в школі» / А.А. Харківська, К.Г.Ткаченко. – Харків: КЗ «ХГПА», 2011. – 23 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Ткаченко, К. (2015). КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕ РНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 284-292. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3700