ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДЕТЕРМІНАЦІЇ

  • Попельнюх О.І. Попельнюх О.І. Попельнюх О.І.
Ключові слова: гуманістична парадигма, особистість, педагогічна майстерність, вікова психологія, ціннісні орієнтири.

Анотація

У  статті  аналізуються  проблеми  гуманізації  сучасної  системи освіти, шляхи  та  засоби формування нового педагога. Виділяються закономірності розвитку особистості, дидактичні та психологічні детермінанти виховання на гуманістичних засадах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Попельнюх О.І. Попельнюх О.І. Попельнюх О.І.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Посилання

1. Кремень В.Г. Розвиток освіти України в контексті загальноцивілізаційнихзмін [Електронний ресурс] / Кремень В.Г. – Режим доступу: http://wwwapsu.org.ua/index2.html.
2. Сухомлинська О.В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики [Електронний ресурс] / Ольга Сухомлинська. – Режим доступу: http://www.apsu.org.ua/index2.html.
3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб. для студ. пед. училищ и колледжей / И.П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 399 с.
4. Бойко А.М. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя / Алла Бойко // Рід. шк. – 2009. – № 12. – С. 28-33.
5. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Х. : Вид. центр ХНУ, 2009. – 276 с.
6. Жикаренцев В.В. Путь к свободе: добро и зло. Игра в дуальность / Владимир Жикаренцев. – СПб. : ООО „Золотой век”, ООО „Диамант”, 1999. – 224 с.
7. Нечепоренко Л.С. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (до 160-річчя кафедри педагогіки). Монографія / Нечепоренко Лідія Сергіївна, Куліш Сергій Миколайович. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 212 с.
8. Крутецкий В.А. Психология : Учеб. для уч-ся пед. училищ / В.А. Крутецкий. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1986. – 336 с.
9. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: шляхи реалізації / Іван Бех // Рід. шк. – 1999. – № 12. С. 13-16.
10. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legistation/Ser_osv/17911/.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Попельнюх О.І., П. О. (2015). ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДЕТЕРМІНАЦІЇ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 142-148. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3599