ПРО СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  • Максим Васильович Нечепоренко
Ключові слова: емоційно-вольова культура, мовленнєва культура, структура емоційно-вольової культури, ділова культура.

Анотація

В статті ставиться питання про одну з найбільш рухливих і активних сторін діяльності людини, яка впливає на загальний рівень і статус життя особи: це емоційно-вольова культура студента. Особистісна культура взагалі, а особливо втілення емоційно-вольових якостей і процесів у поведінці й професійній діяльності, прямо впливають на гармонізацію і співробітництво, забезпечують продуктивне співробітництво.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Аннєкова І.П. Емоційні аспекти використання особистісно-орієнтовних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. – В кн.: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Київ: каф. пед. творчості, 2001. – с. 140-146.
2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. / Под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Педагогика, 1982. – 288 с.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – Москва: «Книга», 1991. – 447 с.
4. Бойко А.М. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: Індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ – V курсів: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 359 с.
5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – Москва: «Наука», 1989. –261 с.
6. Донцов А.В. Моральна культура вчителя. (Монографія). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 240 с.
7. Зязюн І.А. Педагогіка добра. Ідеали і реалії. – Київ: 2000, – 308 с.
8. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. – К., 1997. – 140 с.
9. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 831 с.
10. Нечепоренко Л.С. Спецкурс «Онто-інвайронментальна педагогіка (педагогіка гармонізації особистості з довкіллям)». Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. – Харків: ХГПІ. – 2009. – 22 с.
11. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.
12. Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя. Монографія. – Харків: ІМІС. – 2001. –280 с.
13. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента/ Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 180 с.
14. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. – Избр. произв. в 5-ти томах. – Киев: Рад. школа, 1980. – с. 410.
15. Танько Т.П. Музично-естетичне виховання дитини у педагогічній думці зарубіжжя. – В кн. Теорія та методика навчання та виховання. Вип. 15, Харків, 2005. – с. 116-122.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Нечепоренко, М. В. (2015). ПРО СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 107-112. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3594