ПРО СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  • Максим Васильович Нечепоренко
Ключові слова: емоційно-вольова культура, мовленнєва культура, структура емоційно-вольової культури, ділова культура.

Анотація

В статті ставиться питання про одну з найбільш рухливих і активних сторін діяльності людини, яка впливає на загальний рівень і статус життя особи: це емоційно-вольова культура студента. Особистісна культура взагалі, а особливо втілення емоційно-вольових якостей і процесів у поведінці й професійній діяльності, прямо впливають на гармонізацію і співробітництво, забезпечують продуктивне співробітництво.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Аннєкова І.П. Емоційні аспекти використання особистісно-орієнтовних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. – В кн.: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Київ: каф. пед. творчості, 2001. – с. 140-146.
2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. / Под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Педагогика, 1982. – 288 с.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – Москва: «Книга», 1991. – 447 с.
4. Бойко А.М. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: Індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ – V курсів: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 359 с.
5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – Москва: «Наука», 1989. –261 с.
6. Донцов А.В. Моральна культура вчителя. (Монографія). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 240 с.
7. Зязюн І.А. Педагогіка добра. Ідеали і реалії. – Київ: 2000, – 308 с.
8. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. – К., 1997. – 140 с.
9. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 831 с.
10. Нечепоренко Л.С. Спецкурс «Онто-інвайронментальна педагогіка (педагогіка гармонізації особистості з довкіллям)». Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. – Харків: ХГПІ. – 2009. – 22 с.
11. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.
12. Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя. Монографія. – Харків: ІМІС. – 2001. –280 с.
13. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента/ Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 180 с.
14. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. – Избр. произв. в 5-ти томах. – Киев: Рад. школа, 1980. – с. 410.
15. Танько Т.П. Музично-естетичне виховання дитини у педагогічній думці зарубіжжя. – В кн. Теорія та методика навчання та виховання. Вип. 15, Харків, 2005. – с. 116-122.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, М. (2015). ПРО СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 107-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3594