МОНІТОРИНГ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ В ДНЗ

  • Наталя Володимирівна Горбунова
Ключові слова: моніторинг, готовність, словникова робота, лексичний розвиток дошкільників, мовленнєва культура вихователя.

Анотація

У статті визначено напрями моніторингу щодо організації словникової роботи в дошкільному навчальному закладі: ступінь обізнаності вихователів щодо закономірностей лексичного розвитку дошкільників  і володіння методикою словникової роботи; розмаїття засобів словникової роботи; вивчення дидактико-методичного забезпечення; визначення рівня мовленнєвої  культури  вихователів;  аналіз  планів  навчально-виховної  роботи  вихователів  старших  груп  дошкільних навчальних закладів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Наталя Володимирівна Горбунова

професор  кафедри  педагогіки,  директор  інституту  педагогіки  і  психології  та  інклюзивної  освіти Республіканського  вищого навчального  закладу «Кримський  гуманітарний університет» м. Ялта.

Посилання

1. Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду: новые подходы / Т.П. Колодяжная, Л.А. Колунова. – Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. – 21 с.
2. Руденко Ю.А. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика виховання» / Ю.А. Руденко. – Одеса, 2003. – 21 с.
3. Саприкіна О. Розумні рученята / О. Саприкіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 11. – С. 16-17.
4. Смага А.А. Преемственность лексической работы в старшей группе детского сада и в 1 классе: (на примере природовед. словаря) / А.А. Смага, О.В. Терехова. – М., 1994. – С. 25-28.
5. Струнина Е.М. Работа над смысловой стороной слова в процессе развития речи старших дошкольников в детском саду: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Е.М. Струнина. – М., 1984. – 23 с.
6. Тихеева Е.И. Основные положення методики развития речи детей / Е.И. Тихеева ; под ред. М.Н. Колмаковой, В.И. Логиновой // История советской дошкольной педагогики: хрестоматия [учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошк. педагогика и психология»]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1988. – С. 197-202.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Горбунова, Н. В. (2015). МОНІТОРИНГ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ В ДНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 46-57. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3557