ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

  • Наталія Олексіївна Баранник Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: функціонально-стилістичний підхід, мовленнєві вміння, функціональна стилістика, стилістичні засоби, граматичні синоніми

Анотація

У статті розглядаються деякі теоретичні відомості про функціонально-стилістичний підхід до вивчення граматики у вищій школі кафедри  загального мовознавства  та  української філології Глухівського національного педагогічного  університету  ім. Олександра Довженка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Олексіївна Баранник, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
кандидат  педагогічних  наук,  старший  викладач  кафедри  загального мовознавства  та  української філології Глухівського національного педагогічного  університету  ім. Олександра Довженка.

Посилання

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. − [4-е изд., стер.]. − М. : КомКнига, 2007. − 570 с.

2. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики : Введени Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Александ Владимирович Бондарко. − [2-е изд.]. − М. : Эдиториал УРСС, 2001.,348 с.

3. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови ; відп. ред. К.Г. Городенська / Іван Романович Вихованець. – К. Наукова думка, 1992. − 224 с.

4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка : [учебник для студентов пед.ин-тов. по спец. № 2101 „Рус. яз. и лит.“] / М.Н. Кожина. − [2-е узд. перераб. и доп.]. − М. : Просвещение, 1983. − 223 с.

5. Мацько Л.І. Стилістика української мови : [підручник] / Л.І. Мацьк,О.М. Сидоренко, О.М. Мацько ; за ред. Л.І. Мацько. − К. : Вища шк.2003.− 462 с.

6. Основные понятия и категории лингвостилистики : [межвузовский сб.научн. трудов / редкол. М.Н. Кожина (гл. ред.) и др.]. − Пермь, 1982. 167 с. [152, с.13].

7. Пентилюк М.І. Робота із стилістики в 8−9 класах : [посібник для вчителя] / Марія Іванівна Пентилюк. − К. : Рад. шк., 1989. − 112 с.

8. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [под ред.М.Н. Кожиной]. − М. : Флинта : Наука, 2003. − 694, [1] с.

9. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе: [учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 „Рус. яз. и лит.“] / Тамара Ивановна Чижова. − М. : Просвещение, 1987. − 176 с.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Баранник, Н. (2015). ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 23-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3486