Визначення показників якості освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу

  • І. В. Капустін Центр моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади, якість освіти, структура якості освіти, показники якості освіти.

Анотація

У статті розглянуті поняття «якість освіти», структура якості освіти; розкриті основні підходи до визначення показників якості освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. В. Капустін, Центр моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Завідувач  центру

Посилання

1. Байназарова О.О. та ін. Моніторинг якості загальної середньої освіти: досвід Харківського регіону / О.О. Байназарова, І.В. Капустін, Л.Д. Покроєва, С.Б. Ставицький. – Х.: ХОНМІБО, 2006. – 60 с.

2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – К.: Наукова думка, 1989. – 200 с.

3. Болотов В.А. и др. Системы оценки качества образования: Учебное пособие / В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова. – М.: Университетская книга; Логос, 2007. – 192 с.

4. Гершунский Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. / Б. Гершунский. − М.: Московский психолого-социальный институт, 1998. − 432 с.

5. Давыденко Т.М. и др. Управление образовательными системами: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова, Т.И. Шамова. − М.: Издательский центр «Академия», 2008. − 384 с.

6. Лукіна Т.О. Якість українських підручників для середніх загально-освітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу: Методичний посібник. / Т.О. Лукіна. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 200 с.

7. Моніторинг якості освіти: світовий досвід та українські перспективи: Посібник / Під заг . ред. О.І.Локшиної. – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.

8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/fi les/news/12/05/4455.pdf.

9. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления / М.М.Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 352 с.

10. Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

11. Субетто А.И. Проблема качества высшего образования в контексте глобальных и национальных проблем общественного развития (философия качества образования). – Спб.; Кострома, 2000. – 168 с.

12. Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм: В 13 томах. Том восьмой: Квалитативизм: философия и теория качества, квалитология, качество жизни, качество человека и качество образования. Книга 1 [Текст] / Под ред. Л.А. Зеленова − С.Пб − Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. − 392 с.

13. Шишов С.Е. и др. Школа: мониторинг качества образования : / С.Е. Шишов, В. А. Кальней. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М. : Пед. общество России, 2000. – 316 с.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Капустін, І. (2015). Визначення показників якості освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 105-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3239