Особистісна мовленнєва культура студента

  • Людмила Олексіївна Кравцова Філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Ірина Семенівна Манойло Кафедра педагогіки фа- культету психології Харківського національного університету ім. В. Н. Кара- зіна
Ключові слова: мовленнєва культура, індивідуальний підхід, самовиховання, культура спілкування

Анотація

У статі розглядається провідна проблема педагогічної майстерності вчителя, якою є мовленнєва культура. Виховання особистості передбачає безліч впливів педагога та особисте бажання студента. Методика індивідуального підходу є головною у формуванні культури мовленнєвої діяльності та майстерності спілкування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Кравцова, Філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Старший  викладач  кафедри  російської мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ірина Семенівна Манойло, Кафедра педагогіки фа- культету психології Харківського національного університету ім. В. Н. Кара- зіна

Старший викладач кафедри педагогіки факультету  психології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Посилання

1. Бурданов В.Г. Методология синергетики постнекласической науке и в образовании. Изд. 2-у, испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 232 с.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Хрінком Інтерн, 2008. – С. 234-236.

3. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.

4. Нечепоренко Л.С. Морально-духовні засоби формування педагогічної майстерності вчителя // Збірник наукових праць «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». Випуск 24. Частина І. Харків, ХНПУ 2006 – С. 119-124.

5. Нечепоренко Л.С. Основи педагогічної майстерності. Науковопедагогічні рекомендації до вивчення спецкурсу. – Харків: ХНУ. 2009 – 29 с.

6. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. За аг . ред.. Ничкало Н.Г., Зязюна І.А. та ін.. – К.:2003. – 246 с.

7. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

8. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид. стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

9. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1980. – 430 с.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Кравцова, Л. О., & Манойло, І. С. (2015). Особистісна мовленнєва культура студента. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 144-149. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2901