Значення позитивних особистісних мотивів у подоланні проблем у засвоєнні нового матеріалу на заняттях з англійської мови

  • Наталія Олександрівна Лєшньова Ст. викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: мотивація, рольова гра, проблемне навчання, самоефективність

Анотація

У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють створенню позитивних мотивів у вивченні іноземної мови. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Белянин В.П. Нейро-лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам / В.П. Белянин : Teaching Foreign Languages in the Age of Globalization. International Conference. – Тайбэй, Тайвань. – 2000. – С. 17-36.

2. Вербицкая Т.И. К вопросу о роли преподавателя в повышении качества обучения иностранным языкам / Т.И. Вербицкая, Е.А. Слюсарь // Вестник Балтийского университета им. И. Канта. Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 18-26.

3. Жицька С.А. Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності / С.А. Жицька. – Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 54-59.

4. Зайцева А.В. Познавательная направленность процесса обучения иностранному языку на неязыковых специальностях вуза / А.В. Зайцева, С.А. Лохомова // Педагогические науки/5. Современные методы преподавания. Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского [Електронний ресурс]. Режим доступу: rusnauka.com > 36_2010/Pedagogica/77170/doc.htm

5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам / И.А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
6. Коваль Н.Н. Педагогические технологии формирования позитивной Я-концепции у студентов вуза / Нина Никифоровна Коваль : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. – Казань, 2003. – 19 с.

7. Микал Т.А. Контакт між студентами на заняттях з іноземної мови як запорука фахового успіху / Т.А. Микал // Творчий потенціал мовних кафедр в інноваційному розвитку дослідницького університету. Зб. матеріалів міжкафедральної науково-методичної конференції. – К. : Київський національний економічний університет ім.. В. Гетьмана. 18 лютого 2014 р. – С. 30-31.

8. Никуличева Д.Б. Как найти свой путь к иностранным языкам / Д.Б. Никуличева : учебно-методическое пособие. – М. :Флинта : Наука, 2009. – 304 с.

9. Новикова В.В. Оптимизация процесса обучения иностранному языку с помощью использования принципов нейролингвистического программирования / В.В. Новикова, Н.Н. Гордиенко // Вісник НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 1. – 2010. – С. 212-215.

10. Орловська О.В. Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі / О.В. Орловська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:/nbuv.gov.ua/j-pdf/vnadps 2012 5 16.pdf

11. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис / Э. Эриксон : пер. с англ.. Общ. ред..
Толстых А.В. – М. : Прогресс, 1996. – 344 с.

12. Bandura A. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents / A. Bandura. – New York : W.F. Freeman,
2006. – P. 307-337.

13. Blumenthal L.F. Self-Efficacy in Low-Level English Language Learners / Laura Frances Blumenthal // Portland State University. – Dissertations and Theses. – 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:/pdx scholar. library.pdx.edu/open_access_etds.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Лєшньова, Н. (2015). Значення позитивних особистісних мотивів у подоланні проблем у засвоєнні нового матеріалу на заняттях з англійської мови. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 144-151. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2758