Організація фортепіанної освіти у закладах вищої освіти КНР як актуальа науково-педагогічна проблема

Ключові слова: фортепіанна освіта, заклади вищої освіти, проблеми, обговорення, КНР

Анотація

Метою статті є аналіз актуальних питань організації фортепіанної освіти в закладах вищої освітинауково-педагогічному дискурсі КНР кінця ХХ - початку ХХІ століття.

У ході дослідження встановлено, що проблема організації фортепіанної освіти в закладах вищої освіти, визначення її перспектив і подальших стратегій розвитку, є актуальною і такою, що постійно знаходиться в полі зору наукової, педагогічної та музичної громадськості КНР. У переліку питань, що активно обговорюються в останні роки, передусім, виділяються такі, що пов?язані з аналізом досяг- нень, здобутків фортепіанної освіти й пошуком способів її подальшого вдосконалення. Серед них було названо: перегляд й удосконалення науково-методичного забезпечення фортепіанної освіти; пошук нових підходів до підготовки молодих виконавців; розробку нових навчальних планів, про- грам навчальних курсів і дисциплін, різних факультативів із поглиблення й розширення змісту підго- товки здобувачів; пошук й упровадження нових форм і методів підготовки виконавців; питання, що тісно пов?язані зі встановленням здібностей й аналізом якостей, якими повинні володіти майбутні абітурієнти консерваторій та інших типів закладів вищої освіти, що надають фортепіанну освіту. Доведено, що активне й широке обговорення в науково-педагогічному й музичному дискурсі КНР набули такожпроблеми й трудощі в оргаізації фортепіанної освіти, що мають місце й досі. Особливої гостроти або "першочерговим завданням", що потребує нагального розв'язання, набувають питання, що пов'язані зі створенням "національної китайської фортепіанної школи" із "інтегруванням фортепіано в китайську національну культуру", розробкою й удосконаленням виконавських технік, змісту, якістю викладання фортепіано тощо

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bondarenko, A. Nalyvaiko, O. (2021). Nternal motivation of students as a priority component of learning to play
the piano. Educological discourse, No 3 (34).pp 83 – 95. [in Ukrainian].

Lu, Jie (2017). Conceptospheres of Chinese program piano music of XX – beginning of XXI centurles: Dissertation …
candidate degree in Arts. Specialization. 17.00.03 – Musical art. M. Lysenko Lviv National Musical Academy. Lviv,
171 p. [in Ukrainian].

Liao, Moya (2022). Piano competition as a phenomenon of the China musical culture. Dissertation …Doctor of
Philosophy in specialty 034 “Culturology”. National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky,
Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. Kyiv, 218 p. [in Ukrainian].

Ma, Xinuan (2019). Activation of creative activity of pianists from China in the context of world performing
culture. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 14. Theory and Methodology
of Art Education, issue 27. P. 161 – 167. [in Ukrainian].

Nalyvaiko, O. (2020). Digitalization of the educational environment in higher education institutions of people’s
republic of China. Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State
Pedagogical University Young Scientists Research Papers. Drohobych: Publishing House „Helvetica”, Issue 32.
Volume 2. [in Ukrainian].

Yan, Zhihao (2017). The problems of china fortepiano art in the works of chineese redearchers. Ukrainian music.
№ 4 (26). P. 94-101. [in Ukrainian].

Yan, Zhihao (2017). The ways of penetration of fortepiano art in chinese cultural space. Scientiic fNotes of
Ternopil National Pedagogical University. V. Hnatiuk. Series: Art History. № 2. Вип. 37. P. 51-57. [in Ukrainian].

Bian, M. (1996). The Formation and development of Chinese piano culture. Beijing, China: Huale Publishing House.

Huang, Dagang (2007). 黄大岗, “Zhou Guangren gangqin jiaoxue yishu” 周广仁钢琴教学艺术 [The Art of Piano
Teaching of Zhou Guangren], (Beijing, The Central Conservatory of Music Press), P. 363-364.

Jiao, Luo (2021). The Research on Nationalization of Chinese Piano Education. Kovit Kantasiri, School of Liberal
Arts, Shinawatra University, P. 81 – 91.

Liao, Moya. Piano performing art of China. Pages from history. ARJHSS. Volume-04, Issue-09. Р. 72–76.
URL: https://www.arjhss.com/wp-content/uploads/2021/09/I497276.pdf.

Lin, En Pey (1989). The development of piano music in China: Master of Music thesis / University of Tasmania,
137 p.

Wei, Y. G. (1987). On Piano Music Creation in China. Beijing, China: Culture and Art Publishing House. [in English].

Yan, Y. (2002). Thoughts on the nationalization of piano education. Journal of Teachers College of Qingdao
University, 19, 77– 80.

Yang, S. (2009). The Nationalization process of Chinese piano Works and Thoughts on the Nationalization of
piano education. Musical Instrument School, 58– 60.

Zhang, Xin (2021). “A glimpse into Chinese piano education and performance through an influential professor”.
Theses and Dissertations-Music. 192. https://uknowledge.uky.edu/music_etds/192.

Zhao, X.S. (2007). The Way of Piano Performance. Shanghai, China: Shanghai Music Publishing House
Опубліковано
2023-09-05
Цитовано
Як цитувати
Олена Миколаївна Друганова, & Чжуан Цзе. (2023). Організація фортепіанної освіти у закладах вищої освіти КНР як актуальа науково-педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 36-42. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-04