Умови ефективного використання діалогічно-дискусійних технологій навчання у вищій школі

Ключові слова: умови, діалогічно-дискусійні технології, використання, вища школа, ефективність, викладачі

Анотація

Метою статті є аналіз та характеристика умов, що забезпечують ефективність використання діа-логічно-дискусійних технологій задля забезпечення якісних результатів навчання сучасних здобу-вачів, що вчаться у вищій школі. У статті доведено, що ефективність упровадження діалогічно-дискусійних технологій в освітній процес сучасного закладу вищої освіти, тісно пов’язано з рівнем сформованості загальних і професій-них компетентностей у викладачів, що проводять навчальні заняття. Серед таких компетентностей виділено: здатність до пошуку опорних мотивів або запитань, що хвилюють сучасних здобувачів ви-щої освіти; навчальних, наукових проблем, завдяки яким може формуватися особистісний смисл матеріалу, що опановується. У переліку необхідних компетентностей, що гарантують здатність ефективно використовувати діалогічно-дискусійні технології названо й уміння викладача забезпечувати вмотивованість здобува-ча до активної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, створювати для нього такі ситуації, при яких він відчуватиме власну успішність, інтелектуальну спроможність тощо. До важливих і необхідних умов також віднесено: готовність викладача керувати діалогом, його вміння програмувати різноманітні варіанти розвитку сюжетних ліній діалогу; проєктувати різні спо-соби взаємодії учасників діалогу, передбачати й розподіляти можливі їх ролі; одночасно контро-лювати й своєчасно корегувати мету, час, результати (аналіз успіхів чи невдач) взаємної навчальної роботи тощо. Перспективним напрямом подальшого наукового пошуку обрано аналіз й характеристику умов, що пов’язані зі здобувачем вищої освіти, з його готовністю брати активну участь у діалозі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Baida, M. (2016). Training of prospective teachers of philological specialities to implementation of cooperative learning techniques in professional activities. Thesis for a candidate degree in Pedagogical sciences by specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. Zhytomyr Ivan Franko State University. Zhytomyr, 237 p. [in Ukrainian].

2. Vykhrushch, V.O., Humeniuk, S.V., Vykhrushch-Olexiuk, O.A. (2017). Psychodidactics of higher education: innovative teaching methods. Ternopil: Krock, 280 p. [in Ukrainian].

3. Volkova, N.P. (2018). Interactive learning technologies in higher education: a study guide. Dnipro: Alfred Nobel University, 360 p. [in Ukrainian].

4. Volkova, N.P. (2017). Interactive technologies as a means of forming the personality of a competitive specialist.
Scienti ic issue of knowledge, education, law, management. №3 (19). P. 268–282. [in Ukrainian].

5. Garkavets, S. O., Volchenko, L. P. (2021). Communication in the pedagogical process: a textbook. Zhytomyr: Buk-Druk Publishing House LLC, 100 p. [in Ukrainian].

6. Gurevych, R.S. (2013). Interactive teaching technologies in higher pedagogical educational institution: a textbook / R.S. Gurevych, M.Y. Kademia, L.S. Shevchenko; edited by R.S. Gurevych. Vinnytsia, 309 p. [in Ukrainian].

7. Druhanova, O. M., Martynenko, I. I. (2019). The case study technology as an effective way of a modern higher education teacher. Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya. issue 46. P. 48 – 58 DOI: 10.34142/23128046.2019.46.04 [in Ukrainian].

8. Encyclopaedia of Education (2008). Acad. of Pedagogical Sciences of Ukraine; editor-in-chief V.G. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter, P. 357 – 359. [in Ukrainian].

9. Interactive methods of teaching in higher education: a monograph / D.P. Antyushko, V.S. Volodavchyk,

L.I. Senogonova and others. (2022). Kharkiv: Ivanchenko IS Publishing House, 189 p. [in Ukrainian].
10. Korniaka, O. M. (2007). Culture of pedagogue communication: psychological dimension. Topical issues of education and upbringing of people with special needs № 3 (5), http://ap.uu.edu.ua/article/247 [in Ukrainian].

11. Nalyvaiko, O., Druganova, Е., Ivanenko, L. (2019). Use «workshop» technology in work with students of classical universities The pedagogical process: theory and practice (series: pedagogy) № 3 – 4 (66 – 67), P. 129 – 138. [in Ukrainian].

12. Prokopiv, L. (2017). Innovative technologies of education and upbringing in universities: a study guide. Ivano-Frankivsk, 166 p. [in Ukrainian].

13. Strelnikov, V. Yu., Britchenko, I. H. (2013). Modern technologies of education in higher school . Poltava : PUET, 309 p. [in Ukrainian].

14. Shvedova, Y. (2021). Pedagogical interaction in the «Teacher-student» diad in online learning conditions. Educological discourse, No 3(34) P. 111–129. [in Ukrainian].

15. Shvedova, Y. (2019). Modern concepts of teaching natural sciences in medical educational institutions // Materials of the XXII International Scienti ic and Methodological Internet Conference. Х: KhNMU, (Kharkiv, 5-6 December, 2019), P. 87 – 88. [in Ukrainian].

16. https://osvita.ua/school/method/technol/6564/

17. http://ceit-blog.ucu.edu.ua/vykladannya/interaktyvna-lektsiya-abo-yak-peretvoryty-vyklad-materialu-na-dosvid-navchannya/

18. https://msn.khnu.km.ua/plugin ile.php/185265/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D 0%B0%205.pdf
Опубліковано
2023-09-05
Цитовано
Як цитувати
Олена Миколаївна Друганова. (2023). Умови ефективного використання діалогічно-дискусійних технологій навчання у вищій школі. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 29-35. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-03