Конкурентоспроможність майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у процесі професійної підготовки: результати експериментальної роботи за мотиваційним критерієм

  • Г. Мороз Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-9991-187X
Ключові слова: конкурентоспроможність, фармацевтична галузь, модель, компоненти, педагогічні умови, критерії, показники

Анотація

Актуальність зазначеної проблеми посилюється необхідністю підготовки фахівців фармацевтичної галузі, конкурентоспроможних на ринку праці. Їх основною ознакою є фундаментальний рівень фахової підготовки, сформовані предметні й загальні компетентності, здатність приймати рішення у складних ситуаціях. Мета дослідження: висвітлення сутності моделі підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у процесі професійної підготовки. Завдання дослідження: уточнення сутності поняття «конкурентоспроможність фахівця»; акцент на специфіці змісту дефініції «конкурентоспроможність фахівця фармацевтичної галузі»; надання короткої характеристики етапам упровадження моделі підвищення конкурентоспроможності фахівця фармацевтичної галузі (мотиваційно-цільовому, процесуальному, результативно-оцінному); висвітлення результатів експериментальної роботи за мотиваційним критерієм. Методи дослідження: теоретичні - аналіз наукових джерел для характеристики стану розробленості вказаної нами проблеми; моделювання – для характеристики компонентів моделі підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у процесі професійної підготовки та критеріїв її сформованості; емпіричні – анкетування, тестування, спостереження – для виявлення рівнів сформованості конкурентоспроможності здобувачів освіти; методи математичної статистики – для кількісного та якісного аналізу обробки емпіричних даних; педагогічний експеримент – для перевірки дієвості моделі підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі. Результати проведеного дослідження дали змогу зробити наступні висновки: сутність поняття «конкурентоспроможність фахівця» розглядається нами як здатність до конкуренції, що обумовлює досягнення людиною найкращих результатів за рахунок задіяння її особистісних й професійних якостей у суперництві на ринку праці»; специфіка змісту дефініції «конкурентоспроможність фахівця фармацевтичної галузі» визначається через особливості набуття знань й професійного досвіду у процесі фахової підготовки за обраною спеціальністю;  підвищення конкурентоспроможності фахівця фармацевтичної галузі можливе за умов упровадження певної моделі, що складається з низки послідовних та взаємообумовлених етапів: мотиваційно-цільового, процесуального, результативно-оцінного; результати експериментальної роботи за мотиваційним критерієм вказують на ефективність упровадженої автором методики підвищення конкурентоспроможності студентів-фармацевтів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-06-30
Цитовано
Як цитувати
Мороз, Г. (2021). Конкурентоспроможність майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у процесі професійної підготовки: результати експериментальної роботи за мотиваційним критерієм. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(48), 30-39. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-04