Особливості формування рефлексії у майбутніх фахівців музичного мистецтва

  • Г. О. Варганич
  • З. В. Хоменко
Ключові слова: рефлексія, здатність до рефлексії, творчо-рефлексійна діяльність, самоусвідомлення, самоаналіз, самоспостереження

Анотація

У статті розкриваються компоненти системи формування педагогічної рефлексії майбутнього фахівця музичного мистецтва, детально розглянуті процесуально-технологічні особливості та провідні прийоми і методи, які спрямовані на актуалізацію потенційних можливостей здобувачів музичної освіти у процесі підготовки до практичної педагогічної діяльності. Рефлексія майбутнього вчителя музичного мистецтва розглядається як сукупність функціональних компонентів: мотиваційно-ціннісного, емоційно-емпатійного, результативно-творчого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берхин Н. Б. Общие проблемы психологии искусства. Москва : Знание,1981. 64 с.

Борышевский М. И. Развитие саморегуляции поведения школьников. Киев, 1992. 77 с.

Брылин Б. А. Педагогические основы музыкально-творческого развития учащихся старших классов в современных формах досуга : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Винницкий гос. педагогический ин-т. Винница, 1997. 40 с.

Кулюткин Ю. Н. Рефлексивная регуляция мыслительной деятельности. Психологические исследования интеллектуальной деятельности. Москва. 1979. 128 с.

Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві : психотехнології : супроводу : монографія / за ред. П. Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. політ. психол. Кіровоград : Імекс –ЛТД, 2013. 312 с.

Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. Москва, 1983. 431 с.

Олексюк О. М. Сучасна музична освіта : інноваційний аспект. Вісник «Педагогіка». 2001. № 5. С. 5−12.

Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посіб. Київ, 2002. 270 с.

Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? : пособие для учителя. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 383 с.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Варганич, Г., & Хоменко, З. (2019). Особливості формування рефлексії у майбутніх фахівців музичного мистецтва. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 53-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12491