Компетентнісний підхід як методологічна основа формування лідерських якостей особистості

  • О. В. Черевко
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, методологія, лідерські якості, особистість, освіта

Анотація

Порушено актуальну проблему визначення пріоритетної ролі компетентнісного підходу як методологічної основи формування лідерських якостей особистості. Акцентовано увагу на необхідності вироблення лідерської позиції суб’єктів освітнього процесу, які в перспективі визначатимуть поступальний розвиток суспільства, братимуть на себе відповідальність за прийняття важливих стратегічних рішень, а отже – виявлятимуть лідерські якості, здатність вести за собою, готовність до перетворення суспільства і себе самих завдяки саморозвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бібік Н. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті / Н. Бібік // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8–9. – С. 26–30.

Варецька О. В. Питання походження та новизни компетентнісного підходу в освіті / О. В. Варецька // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2014. – № 1 (дод. 1). – С. 102–106.

Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті : реалізація теорії та практики / Н. В. Василенко. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – ( Бібліоте-ка журналу «Управління школою»)

Воробієнко П. Компетентнісний підхід у вищій освіті – від теорії до прак-тики / П. Воробієнко, А. Ложковський // Вища школа. – 2016. – № 6. – С. 13–20.

Гаврилюк С. М. Упровадження компетентістного підходу до педагогічної творчості в професійній підготовці майбутніх вихователів / С. М. Гаврилюк // Педагогіка і психологія : наук.-теорет. журнал / НАПН України. – 2014. – № 4. – С. 44–49.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) ; поста-нова Кабміну України від 9 листопада 1993 р. за № 896. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Кальчук Л. Назад у майбутнє. Нове століття та необхідні ключові компе-тентності / Л. Кальчук // Управління освітою. – 2015. – груд. (№ 24). – С. 4–10.

Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : бібліографічний покажчик / С. Кирій, Н.Стельмах // Рідна школа. – 2014. – № 4–5 (квітень–травень). – С. 77–80.

Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти на осно-ві компетентнісного підходу // Компетентнісний підхід до підготовки педа-гогів у зарубіжних країнах : теорія та практика : монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград, 2014. – С. 31–49.

Кочерга К. С. Кореляція базових понять компетентністного підходу в українській професійній освіті / К. С. Кочерга // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 10. – С. 43–46.

Ляшенко О. І. На шляху до нової української школи : концептуальні засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психо-логія. – 2017. – № 3. – С. 5–12.

Освітній менеджмент : навчальний посібник / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 2003. – 400 с.

Про компетентнісний підхід в освіті // Позакласна робота. – 2016. – № 11. – С. 2–5.

Родигіна І. В. Філософські основи компетентнісного підходу в освіті / І. В. Родигіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 14–20.

Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті осві-тянських реформ : ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 12–27.

Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навчальний по-сібник / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Черевко, О. (2018). Компетентнісний підхід як методологічна основа формування лідерських якостей особистості. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 443-454. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11978