Структура та зміст професійно-психологічної компетентності майбутніх практичних психологів закладів освіти

  • Е. А. Панасенко
  • В. С. Кучков
Ключові слова: профессиональная компетентность, профессионально-психологическая компетентность, структура профессионально-психологической компетентности, социально-перцептивная компетентность, социально-психологическая компетентность, коммуникативная компетентность

Анотація

У статті здійснено теоретико-методичний аналіз проблеми розроблення структури та змісту професійно-психологічної компетентності майбутніх практичних психологів закладів освіти. Зазначено, що професійно-психологічна компетентність практичного психолога – це складне особистісне утворення в системі його професійної діяльності, у процесі функціонування якої фахівець здатний ефективно взаємодіяти з людьми та виконувати психологічні завдання й розв’язувати проблеми, що виникають. Професійно-психологічна компетентність практичного психолога представлена як структурна сукупність елементів (соціально-перцептивна,  соціально-психологічна,  комунікативна, ауторефлексивна, психолого-педагогічна, здоров’язбережувальна, інформаційно-технологічна, конфліктологічна компетентності), які поєднуються між собою в складі єдиної загальної структури професійно-психологічної компетентності практичного психолога закладу освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Варданян Ю. В. Строение и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием (на примере подготовки педагога и психолога) : дис…. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Варданян Юлия Владими-ровна. – М., 1998. – 353 с.

Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого нав-чального закладу: теоретико-методологічний аспект / О. І. Гура. – Запoріжжя : ЗІДМУ, 2006. – 331 с.

Дмітрієва С. М. Психологічні особливості педагогічної співпраці виклада-ча і студента : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дмітрієва Світлана Михайлівна. – К., 1996. – 202 с.

Духневич В. М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : дис. ... канд. пси-хол. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович. – К., 2002. – 197 с.

Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компе-тентності майбутнього практичного психолога системи освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Завіниченко Наталя Борисівна. – К., 2003. – 229 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учебн. пособ. / Э. Ф. Зеер. – М. : Московск. психосоц. ин-т; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 480 с.

Зимняя И. А. Социально-профессиональная компетентность как цело-стный результат профессионального образования (идеализированная мо-дель) / И. А. Зимняя // Проблемы качества образования. – М. ; Уфа : Исслед. центр качества подготовки специалистов, 2005. – Кн. 2. – С. 41–49.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Назарук Н. Діагностика та профілактика психічного здоров’я педагога. Тренінг-курс / Н. Назарук // Психолог. – 2006. – № 31–32 (223–224).

Психологический словарь / авт.-сост. Копорулина В. Н., Смирно-ва М. Н., Гордеева Н. О. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 640 с.

Семенова А. В. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг) : навч.-методич. посібник / А. В. Семенова. – Одеса : СВД Черкасов М. П., 2006. – 130с.

Чепелєва Н. В. Формування професійної компетентності в процесі ву-зівської підготовки психолога-практика / Н. В. Чепелєва // Актуальні про-блеми психології : Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 1999. – Вип. 19. – С. 271–278

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Панасенко, Е. А., & Кучков, В. С. (2018). Структура та зміст професійно-психологічної компетентності майбутніх практичних психологів закладів освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 302-314. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11970