Сучасний музей як інститут соціального виховання

  • Ю. М. Нагорний
Ключові слова: музей в інформаційному суспільсьтві, музейна педагогіка, структура музейної педагогіки, інститут соціального виховання

Анотація

Музейна педагогіка надає можливість сучасному музею докорінно реформувати фахову діяльність у демократичному суспільстві, дійсно стати інститутом соціального виховання особистості в незалежній Україні. Аналіз інноваційної діяльності музеїв за цей час та контент-аналіз наявних публікацій з’ясував тенденції розвитку теорії і практики української музейної педагогіки. Проте найбільш досліджено лише дидактичний аспект освітянської музейної педагогіки, проблеми музейно-педагогічної роботи з соціального виховання інших соціальних груп музейних відвідувачів очікують своєї подальшої наукової розробки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бібліографія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького за 167 років 1849–2016 рр. : рукопис / М-во куль-тури України, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; [упо-ряд. В. М. Бекетова ; за заг. ред. Н. І. Капустіної]. Дніпро, 2016. 67 с.

Гайда Л. А. Музейна педагогіка: пошук оптимальної моделі // Методоло-гічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи : ма-теріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Кіровоград, 21–22 жовт. 2010 р.) / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинсько-го. Кіровоград, 2012. С. 243–249.

Удовиченко І. Музейна педагогіка: теорія і практика : наук.-метод. посіб. Київ : Логос, 2017. 64 с.

Караманов О. В. Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні // Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 24–25 верес. 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. Київ, 2013. С. 35–37.

Панахид Г. І. Музейна педагогіка : темат. покажч. літ. Львів : Ліга Львів, 2015. 66 с.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нагорний, Ю. (2018). Сучасний музей як інститут соціального виховання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 290-301. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11969