Професійна самореалізація особистості як педагогічна проблема

  • Г. В. Тимощук
Ключові слова: самореалізація, професійна самореалізація, функції професійної самореалізації, готовність до професійної самореалізації

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти самореалізації особистості, представлено узагальнені результати щодо характеристик поняття «професійна самореалізація», з’ясовано його структуру та функції (ціннісно-орієнтаційна, пізнавальна, технологічна, комунікативна, управлінська, правова, духовноморальна, естетична, валеологічна, розвиваюча, виховна, економічна, гедоністична), підкреслено актуальність створення освітнього середовища, яке сприятиме формуванню готовності до професійної самореалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Байлук В. В. Функции профессиональной самореализации личности / В. В. Байлук // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 11. – С. 6-15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-professionalnoy-samorealizatsii-lichnosti.

Дмитрук Н. Молодь України – 2017 : результати соціологічного дослідження / Н. Дмитрук, Г. Падалка, Н. Тілікіна та ін. – Тернопіль : ТОВ «Терно-граф», 2017. – 72 с.

Зарицька А. А. Акмеологічні засади професійної самореалізації майбутнього вчителя музики : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Зарицька Анна Андріївна ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 261 с.

Максименко С. Д. Субъектный подход в изучении профессиональной самореализации / С. Д. Максименко, В. И. Осёдло // Психология и право. – 2011.

– № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://psyjournals.ru/files/39330/psyandlaw_2011_1_Maksimenko.pdf

Муха В. М. Понятие самореализации личности и его сущность в гуманитарных науках / В. М. Муха // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 2. – С. 112-118. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elib.grsu.by/katalog/147131-293097.pdf

Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя: автореф. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Рибалко Людмила Сергіївна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків. 2008. – 42 с.

Сергеева Б. В. Основы профессионально-познавательной активности будущего педагога начального образования : учеб. пособ. / Б. В. Сергеева. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2015. – 164 с.

Сірак І. П. Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика

професійної освіти» / Сірак Інна Петрівна ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 296 с.

Харченко В. Є. Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття «самореалізація особистості» у психологічній літературі / В. Є. Харченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – 2014. – Вип. 30. – С. 123-127.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Тимощук, Г. (2018). Професійна самореалізація особистості як педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 413-421. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11963