Характеристика структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах та результати її практичного впровадження

  • Н. Є. Лісна-Міськів
Ключові слова: педагогічне моделювання, структурна модель, праксеологічні засади, майбутні медичні сестри-бакалаври

Анотація

У статті зосереджено увагу на характеристиці потенціалу педагогічного моделювання щодо вдосконалення професійної підготовки майбутніх медичних сестер-бакалаврів. Представлено авторське розуміння змісту моделювання та моделі як наукових дефініцій. Розкрито складові елементи структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах. У процесі практичного впровадження акцентовано увагу на властивостях моделі, які матимуть вплив на вдосконалення готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України : [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бака-лаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисцип-лін : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Леся Олександрівна Борисюк. – Хмельницький, 2016. – 253 с.

Демянчук М. Р. Підготовка бакалаврів сестринської справи до професій-ної діяльності на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Михайло Ростиславович Демянчук. – Хмель-ницький, 2015. – 20 с.

Додонова Л. А. Разработка вариативной модели подготовки специалистов в учреждениях среднего профессионального образования (Теория и прак-тика) : Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Любовь Артуровна Додонова; Институт теории образования и педагогики РАО. – Москва, 2003. – 286 c.

Шарлович З. П. Формування професійно-педагогічної компетентності ме-дичних сестер сімейної медицини в процесі фахової підготовки: авторефе-рат дис. . канд. пед. наук : 13.00.04 / Зоя Павлівна Шарлович; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2015. – 20 с.

Общая и профессиональная педагогика / Под. ред. В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005. – 368 с.

Никитина Н. Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего; профессионального образования / Н. Н. Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петухов. – М. : Мастерство, 2002. – 288 с.

Опубліковано
2018-12-06
Як цитувати
Лісна-Міськів, Н. (2018). Характеристика структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах та результати її практичного впровадження. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 187-197. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11960