Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

  • М. М. Красюкова
Ключові слова: гімназії, соціалізація, учнівська молодь, виховання, культурно-освітні практики, народи Північного Приазов’я, навчальні заклади, освіта, культурний розвиток

Анотація

У статті на підставі вивчення наукової літератури з порушеної проблеми проаналізовано дослідження науковців щодо висвітлення історичних аспектів, які вплинули на розвиток гімназій, що сприяло новому шляху до соціалізації учнівської молоді народів Північного Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Висвітлено типи навчальних закладів, система викладання і предмети, які викладалися учнівській молоді у розглянутий період. Проаналізовано соціально-економічний вплив на становлення або скорочення різноманітних типів учнівських закладів. У статті було розглянуто участь просвітительських товариств, які активно сприяли відкриттю нових навчальних закладів і фінансуванню освіти в даному регіоні. Проаналізовано і висвітлено процес культурно-освітнього розвитку народів Північного Приазов’я протягом важливого періоду їхньої парадигми на базі опублікованих джерел та наукової літератури.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бацак Н.І. Грецька спільнота Надазов’я: етнокультурні процеси ( остання чверть XVIII – початок XX століття ) / Бацак Н.І. [ Відповід. ред. член-кор. НАН України, д-р істор. наук О.П. Реєнт ] - К.: Реферат, 2010. – 270 с.

Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реа-льне училища с конца XIX в. До февральской революции 1917 года. – М., 1956. – С. 17-19.

Красюкова М.М. Гімназії як центр просвіти учнівської молоді народів Північного Приазов’я. – Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy - 2017», Tom 3: Peda-gogiczne nauki. Przemysl: Nauka i studia. – С. 63-65.

Красюкова М.М. Нові тенденції шкільництва в культурно-освітньому про-сторі народів Північного Приазов’я на початку ХХ століття / М. М. Кра-сюкова // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності» – Х., 2018.

Красюкова М.М. Розвиток шкільництва на початку ХХ століття в культу-рно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я / М. М. Красюкова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного універси-тету. Серія: Педагогіка 1 (18)’ 2017. – С. 251-256.

Красюкова М.М. Умови виховання учнівської молоді у християнських конфесіях народів Північного Приазов’я. – Материали за ХІІІ Междуна-родна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука – 2017», Volume 6: Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» – С. 6-9.

Нейкрих Г. Краткая историческая записка о Мариупольской гимназии. – Мариуполь, 1881. – С. 2.

Отчет о состоянии Мариупольской Мариинской женской гимназии за 1895 гражданский год. – Мариуполь, 1896.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало ХХ ст. – М., 1991.

Памятная книжка Одесского ученого округа на 1913/1914 учебный год. – Ч. I, II. – Одесса, 1914

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Красюкова, М. М. (2018). Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 176-186. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11958