Формування та розвиток професійних навиків з інженерної геодезії у іноземних студентів дорожньо-будівельної галузі

  • Є. В. Дорожко
Ключові слова: методичні аспекти, іноземні студенти, інженерна геодезія, навчальна практика, форма навчання

Анотація

Будівництво автомобільних доріг у всьому світі тісно пов’язано з геодезичними вимірюваннями. Тому іноземні студенти, що навчаються в дорожньо-будівельній галузі мають вільно володіти основними прийомами геодезичних вимірювальних і розмічувальних робіт. При цьому іноземні студенти стикаються з рядом перешкод, що заважають формуванню та розвитку професійних навиків з інженерної геодезії. В статті розглянуто основні перешкоди у здобутті професійних навиків студентами та шляхи підвищення якості професійних навиків іноземних студентів з інженерної геодезії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Зуска А.В. Інженерна геодезія: навч. посіб. / А.В. Зуска. – Дніпро: НГУ, 2016. – 209 с.

Островський А.Л. Геодезія / А.Л. Островський, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 564 с.

Островський А.Л. Геодезія. Частина перша. Топографія / А.Л. Островський, О.І. Мороз, З.Р. Тартачинська, І.Ф. Герасимчук. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 440 с.

Батракова А.Г. Принципы преподавания профессионально-ориентированных дисциплин иностранным студентам / А.Г. Батракова, В.Н. Ряпухин // Проблеми інтеграції техніко-технологічних та гуманітар-них дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ: матеріали Всеукраїнської нау-ково-методичної інтернет-конференції. – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 93-96.

Бешенцева О.А. Навчально-методичні комплекси для навчання іноземних студентів // Проблеми інтеграції техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ: матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 90-92.

Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке / А.И. Сурыгин. – СПб.: Златоуст, 2000. – 230 с.

Сурыгин А.И., Перфилова И.Л., Левина В.И. Предвузовская подготовка иностранных студентов по общенаучным дисциплинам на русском языке – важнейший фактор успешности обучения в российском вузе / А.И. Сурыгин, И.Л. Перфилова, В.И. Левина // Обучение иностранных студен-тов: состояние и перспективы: Сб. науч.-метод. статей. – СПб.: СПбГТУ, 1997. – С. 141 – 149.

Гаврилова И.И. Методические аспекты преподавания дисциплины «Гео-дезия» в Тверском государственном техническом университете / И.И. Гаврилова, О.С. Лазарева // Альманах современной науки и образо-вания. – 2008. – Вып. 11 (18). – С. 47-49.

Толмачев С.Н. Совершенствование методов изложения лекционного ма-териала / Проблеми інтеграції техніко-технологічних та гуманітарних ди-сциплін в підготовці фахівців у ВНЗ: матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 99-101.

Глущенко В.М. Методичні вказівки до навчальної геодезичної практи-ки з дисципліни «Інженерна геодезія та аерогеодезія» для студентів спеці-альностей 7.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми» та 7.092106 «Мости і транспортні тунелі» / В.М. Глущенко. – Х.: ХНАДУ, 2002. – 81 с.

Глущенко В.М. Методичні вказівки до навчальної геодезичної практи-ки з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів, що вчаться за напря-мом 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Автомобільні дороги та ае-родроми» та «Мости та транспортні тунелі»). Розділ ІІ. Вишукувальні та розбивочні роботи / В.М. Глущенко. – Х.: ХНАДУ, 2010. – 96 с.

Дорожко Є.В. Методичні аспекти навчальної геодезичної практики студентів 1 курсу, які навчаються за спеціальністю «геодезія та землеуст-рій» / Є.В. Дорожко / Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА, 2017. – Т 89, №3. – С. 159-161.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Дорожко, Є. В. (2018). Формування та розвиток професійних навиків з інженерної геодезії у іноземних студентів дорожньо-будівельної галузі. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 111-120. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11951