Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів

  • Н. В. Гнатченко
Ключові слова: самостійна робота студентів, інтерактивні методи навчання, дидактичні ігри, інтелект-карти, кейс-метод, метод проектного навчання, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Розкривається визначення сутнісного уявлення поняття «самостійна робота студента», принципи організації та підходи до класифікації СРС. Розглянуто застосування інноваційних підходів організації СРС у закладах вищої освіти України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бажан Т. О. Особливості впровадження в навчальний процес самостійної роботи студентів / Т. О. Бажан // Інноваційні технології в організації са-мостійної роботи студентів медичних освітніх закладів: тези доповідей на-вчально-наукової конференції з міжнародною участю (23 березня 2017 р.). – Полтава : Вид-во «УМСА» , – 2017. – С.10-12

Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у навчальному процесі вищої школи (друга половина 19-го – початок 20-го ст.) / В. Є. Бенера // Науко-вий вісник Південноукраїнського національного педагогічного універси-тету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 3-4. – С.16 - 23.

Бойко Н. І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. … к. пед. наук. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика профе-сійної освіти» / Бойко Н. І. – Київ, 2008 – 25 с.

Бьюзен Т. Супермышление / Тони Бьюзен, Барри Бьюзен. – Минск : По-пурри, 2003. – 183 с.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Учпедгиз, 1956. – 256 с.

Закон України про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учите-лів початкової школи до застосування інтерактивної технології : автореф. дис. … к. пед. наук. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної осві-ти» / О. А. Комар. – Умань, 2011 – 46 с.

Кузьміна Н. В. Методи дослідження педагогічної діяльності / Н. В Кузьміна. – Л. : Вид-во ЛГУ, 1990. – 214 с.

Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. 2-е вид., доп. і випр. – Х. : «ОВС», 2010 – 480 с.

Мартиненко М. Ю. Формування культури самостійної роботи майбут-ніх економістів засобами дистанційного навчання: дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. Ю. Мартиненко. – Дніпропетровськ, 2015. – 260 с.

Мельнікова О. В. Проблемно-орієнтоване навчання як крок до підви-щення професійної підготовки студента-медика / О. В. Мельнікова, Т. В. Іваненко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та наці-ональний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 100-101

Мікулець Л. В. Науково-дослідницька робота як елемент формування професійної компетентності студентів-медиків / Л. В. Мікулець // Актуаль-ні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конфере-нції (Чернівці,19 квітня 2017р.). – Чернівці, 2017. – С. 146

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с

Остапович Н. В. Дидактичні ігри як засіб активізації навчання природ-ничо-наукових дисциплін у медичному коледжі / Н. В. Остапович // Збір-ник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2014. – Вип. 20. – С. 215-218.

Панченко Ю. В. Застосування прикладних програм загального приз-начення у навчально виховному процесі / Ю. В. Панченко // Інформаційні технології 2015: матеріали ІІ Української конференції молодих науковців (Київ, 28-29 травня 2015р.). – Київ, 2015. – С.52-54

Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении : теоретико-экспериментальное исследование / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.

Слободяник О. В. Методика організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / О. В. Слободяник . – Кіровоград : Б.в., 2012 . – 19 с.

Степурко Т. Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я / Т. Степурко, О. Ігнащук // Вісник Академії праці, соці-альних відносин і туризму. – К. : Вид-во АПСВТ, 2017. № 1. – С. 70-77

Умрик М. А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін. : авт.. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / М. А. Умрик. – Київ, 2008. – 24 с.

Ушинский К. Д. Труд в его психическом и воспитательном значении / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения : В 6-ти томах. – М., Л. : Изд-во АПН РСФСР,1988. – Т. 2. – С. 8-26.

Хорошайло О. Закордонний досвід з використання інноваційних тех-нологій та прийомів з організації самостійної роботи студентів / О. Хорошайло // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2011. – Вип. LV. – Ч. III. – С. 163-168.

Шимкова І. В. Автоматизована система управління навчанням як засіб організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення фахових дисциплін // Zbiórraportów naukowych. «Postępywnaucewostatnichlatach. Nowychrozwiązań». (28. 12. 2012 – 30. 12. 2012) – Część 3/2. – Warszawa: Wydawca : Sp. zo. o. „Diamondtrad-ingtour”, 2012. – Str. 37-42.

Штефан Л. В. Використання кейс-методу у професійній підготовців ін-женерів-педагогів / Л. В. Штефан, С. А. Лисенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2011. №2. – С. 315-323.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Гнатченко, Н. В. (2018). Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 72-85. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11947