Міждисциплінарний підхід як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів

  • К. А. Радченко
Ключові слова: міждисциплінарний підхід, освітній процес, професійна компетентність, військові юристи

Анотація

Порушена у статті проблема пов’язана із визначенням педагогічних умов, створення яких в освітньому процесі вищого навчального закладу сприятиме формуванню професійної компетентності військових юристів. У статті розглянуто особливості побудови освітнього процесу підготовки військових юристів на засадах міждисциплінарного підходу. Розглянуто зміст понять «міждисциплінарність», «міждисциплінарні зв’язки», «міждисциплінарний підхід». Обґрунтовано можливості міждисциплінарного підходу у формуванні професійної компетентності військових юристів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрейцев В. І. Правнича освіта в Україні: проблеми теорії та практики : навч.-практич. посіб. Київ : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2000. 768 с.

Бapaнoвa Є. П. Якicть ocвiти. иїв. : 2003. 63 c.

Кaзaкoв В. Г. Кaчecтвo oбpaзoвaния. Opeнбуpг, 2001. C. 38–40.

Князева Е. Н. Трансдисциплинарность синергетики : следствия для образования. Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. Москва, 2003, 232 с.

Постанова Кабінету Міністрів № 787 від 27 серпня 2010 року «Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» URL : newstmp/2010/08_09/796.doc (дата звернення 22.05.2013).

Федоренко О. І., Шевцов С. О. Зміст професійної компетентності працівників експертної служби МВС України. Військова освіта : зб. наук. праць / Націон. ун-т оборони імені Івана Черняховського. 2017. № 1 (35). С. 192–199.

Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія. НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
Опубліковано
2018-05-11
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Радченко, К. (2018). Міждисциплінарний підхід як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10680