Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців – учасників бойових дій фахівцями соціальних служб

  • Ю. Л. Бриндіков
Ключові слова: реабілітація, комбатанти, акмеологія, акмеологічний підхід, практичні моделі

Анотація

У статті розглянуто сутність реабілітації як наукової категорії. Проаналізовано потребу проведення реабілітаційної роботи фахівцями соціальних служб з військовослужбовцями – учасниками бойових дій. Обґрунтовано доцільність використання потенціалу акмеологічного підходу під час реабілітаційної діяльності з комбатантами. Головна увага зосереджена на висвітленні сутності та характеристиці конкретних практичних моделей, що базуються на акмеологічному підході. Зокрема, проаналізовано практичні аспекти таких моделей, як: навчання життєвим навичкам, мотивації, афективного навчання, копінг-поведінки, самоефективності, соціальної підтримки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Олексюк Н. С. Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації в Україні як вимога часу. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Педагогічні науки, 2016. № 6 (303) жовтень, 2016. Ч. ІІІ. С. 40–47.

Рева Г. В., Врублевський В. К., Ксьонзенко В. П., Мариніч І. В. Український соціум : загрози екстремальних ситуацій: монографія / за ред. проф. В. К. Врублевського. Київ : Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», 2003. 206 с.

Миронець С. М. Особливості психологічного забезпечення міжнародних гуманітарних місій. Матеріали 16-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників (23-24 вересня 2014 р.). Київ : ІДУЦЗ, 2014. 193 с.

Миронець С. М. Сучасні проблеми психологічної допомоги та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17–18 травня 2017 р.). Вид-во МДУ, 2017. С. 35–37.

Звєрєва І. Д. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.

Мосійчук Т. Є. Поняття соціальної реабілітації та його соціологічне обґрунтування. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник. Вип. 6-7. Одеса : Астропринт, 2000. С. 77–86.

Матвійчук Т. В. Проблеми соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій до мирного життя. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 30–31 березня 2017 р.) [ред. кол. Є.М. Потапчук (голов. ред.), Т.Л. Левицька та ін.]. Хмельницький : ХНУ, 2017. С. 150–151.

Шпак В. П. Реабілітаційна педагогіка : навч. пос. Полтава : АСМІ, 2006. 328 с.

Бандура А. Теория социального научения. СПб. : Евразия, 2000. 320 с.

Яковлева Н. В. Метажизнедеятельность: опит применения метасистемного подхода к анализу жизнедеятельности человека. Прикладная юридическая психология. 2011. № 2. С. 18–22.

Пальчевський С. С. Акмеологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Кондор, 2008. 398 с.

Коробка Л. М. Самовизначення особи та спільноти щодо здоров’я в контексті проблеми адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. 2016. №6 (303) жовтень, 2016. Ч. ІІІ. С. 263–271.
Опубліковано
2018-05-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бриндіков, Ю. (2018). Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців – учасників бойових дій фахівцями соціальних служб. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10663