ПІЛЬГИ І ОБМЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ

  • O. V. Levada Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України https://orcid.org/0000-0001-7441-8846
Ключові слова: правовий статус особи, правові пільги, правові обмеження, зловживання правом, посадова особа, права і свободи громадян.

Анотація

у статті з позицій загальнотеоретичного аналізу розкрито сутність правових пільг і обмежень як складових елементів правового статусу особи. Висвітлено функціональна роль правових пільг і обмежень у структурі правового статусу особи. Акцентовано увагу на тому, що правові пільги встановлюються для полегшення соціального становища особи, а правові обмеження – для недопущення можливих випадків зловживання владою з боку суб’єктів, що наділені відповідними повноваженнями. Обґрунтовано позицію про те, що правові пільги і обмеження встановлюються з єдиною метою – створення організаційно-правових можливостей для забезпечення комфортних умов життєдіяльності окремих категорій громадян, підвищення соціальних стандартів їх життя, сприяння повноцінній реалізації ними прав і законних інтересів, розвитку нових сфер господарювання, зміцнення основ законності і правопорядку в суспільстві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. V. Levada, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Здобувач
вул. Чернишевська, 80, Харків, 61002, Україна

Посилання

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про Національну поліцію: Закон України № 580-VІІІ від 02.07.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 63. – Ст. 2075.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права / М.В. Кравчук: Навчальний посібник. – 3-тє вид., змін, й доп. – Тернопіль: «Карт-бланш», 2002. – 247с.

Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебн.-метод. пособие /А.В. Малько. – М.: Юристъ. – 2007. – 297 с.

Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций учебн. [для студ. высш. уч. зав] / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2005. – 768 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 23-е изд. испр. – М.: Русский язык, 1991. – 917 с.

Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. [Ред. М.Н.Марченко]. – М.: «Зерцало», 1998. – Т. 1 Теория государства. – 416 с.

Пашкова Г.Г. Льготы в праве социального обеспечения: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / Г.Г. Пашкова. – Томск., 2004. – 27 с.

Петришин А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ: монография / А. В. Петришин. – Х: Факт, 1998. – 168 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник /О.Ф. Скакун. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. – 2009. – 520 с.

Смолярова М.Л. Правові пільги та заохочення як правові стимули / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми трудового права і соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 вересня 2013 р.) / За ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2013. – 560 с.

Юридична енциклопедія в 5 т. [упоряд. Ю.С. Шемшученко та ін.]. – К.: «Українська енциклопедія», 1998. – Т 5. – 1998. – 733 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Levada, O. V. (2017). ПІЛЬГИ І ОБМЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 193-195. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9752
Номер
Розділ
На початку творчого шляху