ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ У РОБОТІ ЮРИСТА

  • K. V. Kim Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6255-3282
Ключові слова: юрист, професійна компетентність, компоненти професійної компетентності, комунікація, комунікативна компетентність.

Анотація

у статті наголошено на зростаючій суспільній потребі в кваліфікованих кадрах; подано перелік місць можливого працевлаштування випускника спеціальності «Правознавство»; викладено думки окремих учених на визначення найважливіших чинників професійної придатності фахівця-юриста; зазначено, що комунікація є важливою і невід’ємною частиною роботи юриста у всіх її формах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

K. V. Kim, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат психологічних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: МАУП, 2004. – 436 с.

Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. [для высш. учеб. завед.] / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 376 с.

Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа – Пресс, 2000 – 512 с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студ. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академ. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

Демедишина Н. Удосконалення комунікативної компетентності як умова професіоналізму державного службовця / Н. Демедишина // Вісн. НАДУ : зб. наук. пр. / редкол.: В. Т. Нанівська (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Вид-во НАДУ. – 2007. – № 4. – С. 77.

Шагивалеева И.З. Правовая компетентность юриста // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской науч.-методич. конференции; Оренбургский гос. ун-т. – 2011. – С. 937–940.

Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Т.3 Судебные речи. – М.: Юрид. лит. – 1967. – 534 с.

Александров А.С. Язык уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Н. Новгород. – 2003. – 650 c.

Порубов Н.И. Риторика: учеб пособ. / Н.И. Порубов. – Мн.: Выш шк. – 2001. – 384 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Kim, K. V. (2017). ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ У РОБОТІ ЮРИСТА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 86-88. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9691
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право