ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

  • Yu. Yu. Chupryna Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9440-123X
Ключові слова: статус, правовий статус, адміністративно-правовий статус, конституційно-правовий статус, компетенція

Анотація

У статті досліджено основні поняття та елементи адміністративно-правового статусу; проаналізовані різні погляди вчених стосовно цього поняття; виявлена взаємодія адміністративно-правового статусу з правовим статусом та конституційно-правовим статусом.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Yu. Yu. Chupryna, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри державно-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про Рахункову палату: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 36. – Ст. 360.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Авторгов А. М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. М. Авторгов. – Київ. – 2008.

Адміністративне право України. [підруч.] за загальною редакцією академіка С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М.: Юрситъ, 2001.

Казаченкова О.В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // Журнал российского права. – 2006. – № 3 (111). – С. 78-83.

Колодій А.М. Права, свободи і обов’язки громадянина в Україні: Підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – Київ: Правова єдність. – 2008.

Ладика Ю. В. До питання про визначення адміністративно-правового статусу працівників Органів внутрішніх справ України / Ю. В. Ладика // Митна справа. – 2011. – № 6 (78). – Ч. 2. – Книга 2.

Малиновський В.Я. Державне управління: [навч. посібник] / В.Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003.

Малько А.В. Теория государства и права: Учебник / А.В. Малько, Н.И. Матузов. – Москва: Юристь, 1996.

Мещерякова О. В. Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру / О. В. Мещерякова // Форум права. – 2011. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11movzpm.pdf.

Павелків С.Р. Адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / С.Р. Павелків. – К., 2013.

Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2.

Правовая система и личность / Н.И. Матузов. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1987. – С. 231] і правовідносин[Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. – Москва: Норма, 2008.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : [підруч.] / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006.

Старилов Ю. Н. Служебное право: [учеб.] / Ю. Н. Старилов. – М.: Изд-во БЕК, 1996.

Теория государства и права: ученик для вузов / В.М. Корельський, В.Д. Перевалова. – Москва: НОРМА-ИНФА, 2002.

Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник / Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчук. – Київ: Юрінком Інтер, 2008.

Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leksika.com.ua/19980614/legal/

Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация) [моногр.]: Ч. 1. Правовой статус субъектов административной юрисдикции/ А.Ю. Якимов. – М.: ВНИИ МВД России, 2006.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Chupryna, Y. Y. (2017). ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 268-272. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8490
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених