СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО АБО ВОЄННОГО СТАНУ

  • V. P. Sverdlichenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1256-794X
Ключові слова: система, юридичні гарантій, надзвичайний та воєнний стан, право на честь, гідність та ділову репутацію

Анотація

Статтю присвячено визначенню системи юридичних гарантій здійснення права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану. Розглядається категорія «юридичні гарантії» у цивілістичній доктрині та на основі чинного законодавства пропонується система юридичних гарантій здійснення права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. P. Sverdlichenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

викладач кафедри державно-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.megaslov.ru/html/g/garanti8.html

Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt

Толковый словарь русского языка В. Даля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovardalja.net/word.php?wordid=5558

Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law5.php

Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. / Уклад. В. П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

С. С. Алексеев. Теория государства и права. Учебник для ВУЗОВ. – 3-е изд. – М.: Норма, 2005. – 327 с.

Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. – М. Волтерс Клувер, 2008. – 363 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2011. – 584 с.

Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / А.С. Мордовец; Под ред.: Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во Сарат. ВШ МВД РФ, 1996. – 286 c.

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник., Під ред. В.С. Ковальського. – Київ.: ЮрінкомІнтер., 2003. – 332 с.

Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

Баранов А. В. Теория государства и права: учебное пособие. В 2-х частях / А. В. Баранов. – Томск: Эль Контент, 2012. – Ч. I: Теория государства. – 188 с.

Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. В. Головченко, М. І. Сірий. – К. : Ін Юре, 1997. – 252 с.

Юлія Коцан-Олинець / До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivisuD_rrKAhWCLHIKHWPjA9UQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNzizvru_2014_2_5.pdf&usg=AFQjCNGNuD1v8xzaIEplN1KEumet3DHWrA

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. № 2782-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про телебачення та радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.03.2000 р. № 1647-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/389-19

Цивільний кодексу України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. – К: КНТ, 2007. – 626 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Sverdlichenko, V. P. (2017). СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО АБО ВОЄННОГО СТАНУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 265-268. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8489
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених