ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  • V. M. Pylaieva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6084-9477
Ключові слова: транспарентність, правові засади, громадськість, інформування, право участі громадськості в управлінні державними справами, діалог, партнерство

Анотація

Статтю присвячено визначенню правових засад реалізації принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади. Автором запропонований власний підхід до визначення поняття транспарентності як комплексного принципу комунікації органів виконавчої влади із громадськістю. Виходячи із визначення принципу, в статті запропонований авторський підхід до визначення системи правових засад реалізації принципу транспарентності. Визначаючи шляхи реалізації принципу транспарентності у діяльності органів виконавчої влади на практиці, автор звертається до структури процесу участі громадськості в процесі прийняття політичних рішень та розробки державної політики. В статті запропоновано розглядати засади реалізації принципу транспарентності у діяльності органів виконавчої влади як системи правових засобів реалізації всіх складових елементів принципу транспарентності за посередництвом проходження чотирьох етапів процесу залучення громадськості до процесу прийняття політичних рішень, які існують у взаємозв’язку та взаємозалежності: інформування, реалізація права участі громадськості в управлінні державними справами, діалог, партнерство.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. M. Pylaieva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про інформацію: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхунська Конвенція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_015

Про протидію корупції: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page2

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1176-2014-%D1%80

Про соціальний діалог: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2862-17

Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений. Конференция МНПО Совета Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eedd4

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Pylaieva, V. M. (2017). ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 261-264. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8488
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених