СЛІДЧИЙ СУДДЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО

  • М. В. Danshyn Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-2841-1891
  • D. Yu. Kavun Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3033-6544
Ключові слова: кримінальне провадження, потерпілий, права і законні інтереси, судовий контроль, слідчий суддя, повноваження

Анотація

Статтю присвячено дослідженню судово-контрольних форм забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) у кримінальному провадженні України. Зазначено, що проголошення людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю та закріплення в Конституції України її основних прав і свобод, не можуть самореалізуватися без надійних механізмів забезпечення цих прав. Один із таких механізмів функціонує у досудовій стадії кримінального провадження, в структурі якого важливу правозабезпечувальну (правозахисну) роль відіграє судово-контрольна діяльність слідчого судді з недопущення незаконного обмеження прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. В. Danshyn, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

заступник декана з наукової роботи юридичного факультету  
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

D. Yu. Kavun, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Кавун Д. Ю. Про зміну стратегії кримінального процесу України [Текст] / Д. Ю. Кавун // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Серія «Право». – № 20. – 2015. – С. 248-250.

Гловюк І. В. Судова діяльність у досудовому провадженні: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Текст] / І. В. Гловюк. – Одеса, 2008. – 20 с.

Абашева Ф. А., Зинатуллин З. З. Правосудие по уголовным делам: может ли оно быть досудебным? [Текст] / Ф. А. Абашкева, З. З. Зинатуллин // Рос. Юстиция. – 2008. – № 12 – С. 68-71.

Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие / Под. ред. Н. А. Колокова [Текст]. – М.: ЮНИТИ –ДАНА: Закон и право, 2006. – 214с.

Лопаткина Н. А. Институт судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса России: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Текст] / Н. А. Лопаткина: Краснодар, 2002. – 21 с.

Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства: Автореф. дис…. доктора юрид. наук: 12.00.09, 12.00.11 [Текст] / Е. Б. Мизулина. – М., 1993. –36 с.

Грошевий Ю. М. Забезпечення свободи в кримінальному

судочинстві [Текст] / Ю.М. Грошевий // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: мат. наук. – практ. конф. – Х., 2010. – С. 197-199.

Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика [Текст] / М. Орзих // Юридический вестник. – 2001. – №4. – С. 116-128.

Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія [Текст] / С. В. Давиденко. – Х.: «Фіни», 2008. – 296 с.

Гловюк І. В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу [Текст] / І. В. Гловюк. – Одеса: Фінікс, 201. – 189 с.

Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: Монография [Текст] / О. В. Химичева. – М. : ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2004. – 287 с.

Колоколов Н. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: реальность и перспективы [Текст] / Н. А. Колоколов // Гос. и право. – 1998. – №11. – С. 31-39.

Сірий М. І. Українська модель здійснення судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу [Текст] / М. І. Сірий // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 6-8.

Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Текст] / В. І. Чорнобук. – Одеса, 2007. – 20 с.

Багаутдинов Ф. Состояние и перспективы судебного контроля [Текст] / Ф. Багаутдинов // Рос. Юстиция. – 2001. – №3. – С. 8-10.

Аленін Ю. П. Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року [Текст] / Ю. П. Аленін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 198-203.

Навроцький В. О. Право на оскарження до суду дій прокурора і слідчого та його реалізація [Текст] / В. О. Навроцький // Адвокат. – 2001. – № 4-5. – С. 4-5.

Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації концептуального права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: Монографія [Текст] / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2001. – 472 с.

Курс уголовного судопроизводства: Учебник в трех томах / под. ред. В. А. Михайлова [Текст]. – Т. 2. – Москва – Воронеж: Изд.-во НПО «МОДЭК», 2006. – 856 с.

Ковтун Н. Н., Ярцев Р. В. Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство России (глава 16 УПК РФ): Учебное пособие [Текст] / Н. Н. Ковтун, Р. В. Ярцев. – Н. Новгород: Изд.-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2008. – 182 с.

Константинов П., Стуканов А. Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) дознавателя, следователя и прокурора [Текст] / П. Константинов, А. Стуканов // Законность. – 2005. – № 6. – С. 17-18.

Алістратов Д. О. Зупинення досудового розслідування у зв’язку з не встановленням місцязнаходження підозрюваного [Текст] / Д. О. Алістратов // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 436-441.

Рось Г. В. Окремі питання інституту кримінального провадження [Текст] / Г. В. Рось // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: мат. Всеукр. наук. – практ. конф. – Х.: ХНУВС. – 2015. – С. 271-274.

Давыдов П. М., Мирский Д. Я. Прекращение уголовных дел в советском уголовном процессе [Текст] / П. М. Давыдов, Д. Я. Мирский. – М. : Госюриздат, 1963. – 100 с.

Глобенко Г.І . Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав: Дис….канд. юрид. наук: 12.00.09 [Текст] / Г. І. Глобенко. – Х., 2007. – 212 с.

Мадзелец О. А. Судебный контроль за прекращением уголовного дела и уголовного преследования: монография [Текст] / О. А. Мадзянец. – Омск: Омск. акад. МВД России, 2008. – 316 с.

Доля Е. А. Проблема начала в теории уголовного процесса: постановка вопроса [Текст] / Е. А. Доля. – Гос. и право. – 1996. – №10. – С. 55-57.

Трунов И. Л. Защита прав личности в уголовном процессе [Текст] / И. Л. Трунов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005. – 278 с.

Лазарева В. А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в досудебном производстве по уголовному делу [Текст] / В. А. Лазарева. – М.: Юрилитинформ, 2010. – 264 с.

Строган А. Актуальні питання порядку заявлення клопотань учасників кримінального процесу на досудовому слідстві [Текст] / А. Строган // Вісник прокуратури. – 2010. – № 5. – С. 56-58.

Колоколов Н. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: реальность и перспективы [Текст] / Н. А. Колоколов // Гос. и право. – 1998. – №11. – С. 31-39.

Біліченко Т. О. Гарантії охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження при його закритті під час досудового розслідування [Текст] / Т. О. Біліченко // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 3. – Том 3. – С. 74-77.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
DanshynМ. В., & Kavun, D. Y. (2017). СЛІДЧИЙ СУДДЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 157-163. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8451
Номер
Розділ
Питання процесуального права та криміналістика