АНТИКРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ (ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ)

  • O. O. Zhytnyi Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-0795-626X
  • S. S. Tereshchuk Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-7263-4155
Ключові слова: злочин, протидія злочинності, метод, стимулювання, заохочення, покарання, кримінальне право, звільнення від кримінальної відповідальності

Анотація

У статті розглянуто теоретичні проблеми позитивного стимулювання в діяльності, спрямованій на протидію злочинності. Визначено основні чинники, які зумовили розвиток цього методу в зазначеній діяльності. Показано зв’язки між позитивним і негативним стимулюванням як методами, що використовуються в протидії злочинності. Окреслено інститути кримінального права, в яких використано метод позитивного правового стимулювання. Вказано на перспективи їх розвитку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. O. Zhytnyi, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри кафедри кримінально-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

S. S. Tereshchuk, Харківський національний університет внутрішніх справ

доцент кафедри кримінального процесу факультету № 1
кандидат юридичних наук
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 287 с.

Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия / А. Ф. Мицкевич. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 329 с.

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л. И. Петражицкий. – Т. 2. – С.-Петербург : Типография СПб акц. общ. «Слово», 1907. – 656 с.

Звечаровский И. Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности / И. Э. Звечаровский. – Иркутск : Изд-во Иркут.ун-та, 1991. – 160 с.

Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступностии уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия,12–19 апреля 2010 года) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/ Documents/ A_CONF.213_13/ V1050532r.pdf.

Попаденко Е. В. Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов: российский и зарубежный опыт : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Е. В. Попаденко. – Краснодар, 2008. – 27 c.

Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс: монографія / Г. О. Усатий. – К. : Атіка, 2001 – 128 с.

Права по которым судится малороссийский народ. – Киев : Б.в., 1879. –1069 с.

Гущина Н. А. Поощрительные нормы российского права: теория и занодательная практика / Н. А. Гущина. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 294 с.

Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права / В. Д. Филимонов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 198 с.

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : монографія / П. В. Хряпінський. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 840 с.

Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : монографія / О. О. Житний. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 152 с.

Общественное мнение и преступление / Ефремова Г. Х., Лежава Г. Ш., Ратинов А. Р., Шавгулидзе Т. Г. – Тбилиси : Изд-во «Мецниереба»,1984. – 300 с.

Голик Ю. В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы / Ю. В. Голик // Философия уголовного права. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 6–52.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Zhytnyi, O. O., & Tereshchuk, S. S. (2017). АНТИКРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ (ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 138-141. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8445
Номер
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право