АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • O. I. Shkuropatskyi Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, соціальний захист, правовий статус, офіцерський склад, структура, поняття, Збройні Сили України

Анотація

У статті досліджено поняття «адміністративно-правового статусу офіцерського складу Збройних Сил України як суб’єкта соціального захисту». Проаналізовано поняття «правового статусу» та «адміністративно-правового статусу», а також їх співвідношення. Значну увагу приділено розкриттю правової природи поняття «офіцерського складу Збройних Сил України». Надано визначення поняттю «адміністративно-правового статусу офіцерського складу Збройних Сил України як суб’єкта соціального захисту», висвітлено структуру зазначеного правового статусу офіцерського складу Збройних Сил України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. I. Shkuropatskyi, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

старший викладач кафедри військового управління та права військово-юридичного факультету
кандидат юридичних наук
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Посилання

Юридический энциклопедический словарь / [гл. ред. А. Л. Сухарёв; редкол.: М. М. Богуславскийи др.] – 2-е изд., доп. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – 528 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел], 250 тисяч слів. – Київ–Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.

Большой энциклопедический словарь / [под ред. А. Я. Сухарёва, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских]. – М. : ИНФРА–М, 1997. – Вып. VI. – 790 с.

Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / Н. М. Онищенко, О. В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2004. — 856 с.

Мигачев Ю. И. Правовые гаранти реализации статуса военнослужащих: дис.. докт. юрид. наук : 20.02.03 / Ю. И. Мигачев. – М., 1999, - 564 с.

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России // Л.Д. Воеводин. [учебн. пособие.]. – М. : Изд-во МГУ, Издательская группа Норма –Инфра-М, 1997. – 304 с.

Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 272 с.

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page

Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України / Затверджено Указом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 68. – Ст. 2039 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1053/2001

Буличев А.О. Юридична конструкція адміністративно-правового статусу військовослужбовця Національної гвардії України.// Право і суспільство. – №3. – 2014. – С. 147-151.

Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. Словарное издательство ЭТС, Москва, 2010.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 548-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 194 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14

Сердюк В. І. Адміністративно-правовий статус громадян України як різновид правового статусу // Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту, м. Суми, 25 травня 2013 р. / Ред. кол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, М.І. Логвиненко, В.М. Семенов, А.В. Баранова. – Суми: СумДУ, 2013. – С. 195-196.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Кириленко В. І. Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей // Основи законодавства України: підручник / За заг. ред. В. І. Кириленка. – Вінниця : Нова книга, 2002. – С. 280-321.

Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Shkuropatskyi, O. I. (2017). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 89-93. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8433
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право