КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • В.М. Пилаєва

Анотація

Анотація: Стаття присвячена визначенню місця та сутності загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в системі принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні. Було проаналізовано наукові підходи до класифікації загальних принципів діяльності органів виконавчої влади. Надана власна класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні. Крім того, в статті знайшли своє відображення головні проблеми сучасної вітчизняної науки та практики правового регулювання загальних принципів діяльності виконавчої влади в Україні.

Ключові слова: загальні принципи, класифікація, система принципів, діяльність органів виконавчої влади, організаційна структура органів виконавчої влади, державне управління, конституційно-правові принципи, принципи адміністративного права, принципи ефективного врядування, «Good Governance».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Про Кабінет Міністрів України: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18

2. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14

4. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / Вадим Борисович Аверьянов. – К. : Наук. думка, 1979. – 150 с.

5. Авер’янов В. Б., Пухнецька А.А. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням європейських принципів і стандартів / В.Б. Авер’янов, А.А. Пухтецька // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 110-117.

6. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник / Г.В. Атаманчук. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. – 525с.

7. Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві / В. Бринцев, І. Андрющенко // Вісн. Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 67-77.

8. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

9. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. Добровольская. – М.: «Юридическая литература», 1971. – 254 с.

10. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

11. Журавльов Д.В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д.В. Журавльов // Публічне право. – 2013. – № 1 (9). – С. 89.

12. Кравцова Т. М., Солонар А. В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522–525.

13. Общая теория управления. – М., 1994. – С. 166-187.

14. Овсянко Д.М. Административное право: учебное пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Юристь. – 2000. – 468 с.

15. Патерило І.В. Проблеми виділення принципів діяльності публічної адміністрації у вітчизняній правовій доктрині / І.В. Парило // Науковий вісник Херсонського державного університету / Серія Юридичні науки: Вип. 6-1. – Том №3. – 2014. – С. 18-21.

16. Розенталь М.М. Философский словарь. – М.: Изд. пол. лит. 1968. – С.431

17. Савченко Н. В. Організаційна структура державного управління. Роль та місце Державної служби зайнятості України в системі органів державної влади: Навч.-метод. розробка. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2013. – 31 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Пилаєва, В. (2016). КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 215-219. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5805
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених