ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ ФАКТОР ЇЇ РОЗВИТКУ

  • М.В. Даньшин

Анотація

Анотація: З позиції інтегративного характеру криміналістики, як науки кримінально-правового циклу, досліджена злочинна діяльність як об’єкт її пізнання. Автором визначена структура об’єкта криміналістики та інших наук як передумова їх інтеграції та диференціації. На тлі встановлення особливостей злочинної діяльності, як першої частини об’єкта криміналістики та інших наук кримінально-правового циклу, наголошено на її вплив до вдосконалення та розвитку криміналістичної науки з метою ефективного вирішення завдань свого соціального навантаження з протидії злочинності. У результаті аналізу сформульовані пропозиції щодо врегулювання сучасних проблемних питань криміналістичної діяльності.

Ключові слова: злочин, наука, криміналістика, інтеграція, діяльність, розвиток.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. – М., 1966. – С. 12-16.

2. Философский энциклопедический словарь [Текст] / Е. Ф. Губский. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 575 с.

3. Даньшин М. В. Криміналістика ХХІ століття: місце у системі наукового знання : монографія / М. В. Даньшин. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 480 с.

4. Даньшин М. В. До питання про об’єкти пізнання у криміналістиці [Текст] / М. В. Даньшин // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина ІІ. Том 3. – 2013. – С. 118–121.

5. Аверьянова Т. В. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов Т. В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, проф. Р. С. Белкина. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – 990 с.

6. Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству [Текст] / Я. И. Баршев. – М. : ЛексЭст, 2001. – 240 с.

7. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистки [Текст] / Г. Гросс. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

8. Криминалистика: техника и тактика расследования преступлений [Текст] / Н.А. Бобров, А. И. Винберг, С. А. Голунский, В. И. Громов [и др.] ; под ред. А.Я. Вышинского. – М. : Изд-во НКЮ СССР, 1935. – 540 с.

9. Криминалистика [Текст] : учеб. – 2-е изд., испр., доп. и перераб. / под ред. д-ра юр. наук, проф. Е. П. Ищенко. – М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2010. – 784 с.

10. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений [Текст] : науч.-практ. пособ. / Ю. Г. Корухов. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М., 1998. – 534 с.

11. Основы борьбы с организованной преступностью [Текст]: монография / под ред. B. C. Овчинского [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 786 с.

12. Криминалистика [Текст] : учеб. / под ред. Н. П. Яблокова. – М. : НОРМА, 2010. – 984 с.

13. Белкин P. C. Курс криминалистики [Текст] : В 3 т. Т 1. Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Юристь, 1997. – 408 с.

14. Криміналістика [Текст] : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. А. Ф. Волобуєва. – Х. :ХНУВС, 2011. – 666 с.

15. Криміналістика [Текст] : підруч. / В. Ю. Шепітько [та ін.] / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 с.

16. Шурухнов Н. Г. Криминалистика [Текст] : учеб. / Н. Г. Шурухнов. – М. : Юристь, 2004. – 477 с.

17. Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика [Текст] / Ю.П. Гармаев [и др.]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – 303 с.

18. Смахтин Е. В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом [Текст] : монография / под общ. ред. А. С. Подшибякина. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 232 с.

19. Дулов А. В. Место системного подхода в методологических основах криминалистики [Текст] / А.В. Дулов // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе : Сб.тезисов. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 4–5 декабря 2006 г. –М. : Макс Пресс, 2006. – С. 43–49.

20. Криміналістика: [навч. посіб.] / Р. І. Благута [та ін.] ; за заг. ред. Е. В. Пряхіна. – К. : Атіка, 2012. – 624 с.

21. Криміналіститка. Академічний курс [Текст] / Т. В. Варфоломеєва [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

22. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гора [та ін.]. – К. : Алерта, 2005. – 446 с.

23. Криминалистика [Текст] : учеб. / Л. Я. Драпкин [и др.]. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – 769 с.

24. Криминалистика [Текст] : учеб. / под ред. А. В. Дулова. – Мн. : НКФ «Экоперспектива», 1998. – 516 с.

25. Криминалистика [Текст] : учеб. пособ. / под. ред. Н. И. Порубова. – Мн. : Выш. шк., 1997. – 516 с.

26. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. – СПб. : Лань, 2001. – 928 с.

27. Бахин В. П. Криминалистика для криминалистики или для практики? [Текст] / В. П. Бахин // Актуальні проблеми сучасної криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1., 19–21 вересня 2002 р. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2002. – С.12–20.

28. Бахин В. П. Чему и кому служит криминалистика? [Текст] / В. П. Бахин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/366.

29. Яблоков Н. П. Нужно ли менять предметную область и систему современной криминалистики? [Текст] / Н. П. Яблоков // Актуальні проблеми криміналістики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 25–26 верес. 2003 р.). – Х. : Гриф, 2003. – C. 14–18.

30. Сучасні проблеми слідчої діяльності. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки – 7.03040101 – Правознавство, галузь знань 0304 – Право, [Текст] / розробник М. В. Даньшин, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 р. – 27 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Даньшин, М. (2016). ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ ФАКТОР ЇЇ РОЗВИТКУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 148-153. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5719
Номер
Розділ
Криміналістика