Окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні

Ключові слова: місцеві податки, місцеві збори, органи місцевого самоврядування, фінансова децентралізація, принцип резидентства

Анотація

Вступ. У статті розглянуто окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні. Визначено правове регулювання місцевих податків в Україні. Мета дослідження полягає в з’ясуванні окремих аспектів оподаткування на місцевому рівні.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Автором зосереджено увагу на проведення фінансової децентралізації, наслідком якої мала б стати більш широка автономія органів місцевого самоврядування в частині справляння податків та зборів. Визначено, що місцеві податки є обов’язковими платежами, розміри яких відповідно до законодавства України встановлюються органом місцевого самоврядування у відповідній територіально-адміністративній одиниці та зараховуються до його місцевого бюджету.

Описано правові основи місцевого оподаткування в зарубіжних країнах. В загальному вигляді місцеве оподаткування різних країн суттєво відрізняється залежно від різних факторів, зокрема, загального рівня життя, соціально-економічної політики, рівня правової культури громадян, властивостей податкової системи, мінімізувати можливі форми ухилення від оподаткування. Надано повноваження місцевої влади самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів у зарубіжних країнах. Наголошено на найбільш істотних недоліках місцевого оподаткування в України, серед яких: незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів, а отже, низька питома участь у доходах місцевого бюджету, у валовому внутрішньому продукті; невеликий перелік місцевих податків і зборів у порівнянні з іншими країнами; відсутність абсолютних самостійних прав органів місцевого самоврядування запроваджувати власні податки та збори на своїй території; незацікавленість місцевої влади у залученні додаткових коштів за рахунок місцевих податків і зборів; відсутність взаємозалежності між рівнем надання державних послуг на певній території з податковими спроможностями населення тощо. У центрі уваги – останні зміни місцевого податкового законодавства та умови адміністрування окремих місцевих податків.

Висновки. Зроблено висновок, що місцеві податки та збори в Україні відіграють незначну роль у формуванні фінансів місцевого самоврядування порівняно з доходами місцевих бюджетів зарубіжних країн. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування в умовах фінансової децентралізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Вдовічева Л. І. Податковий суверенітет і податкова юрисдикція держави: співвідношення понять. Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Вип. 427. С. 89-94.

Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податку: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015.
191 с.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Калустян Я.В. Оцінка систем місцевого оподаткування зарубіжних країн. Інноваційна економіка. 2013.
№ 11. С. 200-205

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Литвіцька Н.Ю. Історія виникнення податків. Державне регулювання економікою. 2010. URL: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58421.doc.htm

Найдьонов В., Махмудов О. Про реформування податкової системи. Економіка України. 2010. № 1. С. 78-83.

Нікітіна Л. О. Правові засади формування місцевих бюджетів: дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2004.
207 с.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради
України. 2011. № 13‒14, №15‒16; № 17. Ст. 112.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
Опубліковано
2023-01-30
Цитовано
Як цитувати
Плотнікова, К. (2023). Окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 92-99. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21590
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право