Історіософія права Памфіла Юркевича

  • Олександр Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Ключові слова: Філософія серця, історіософія права, історичне в праві, логічне в праві, правовий ідеалізм

Анотація

Памфіл Юркевич є одним із найбільш видатних українських філософів. Попри те, що його творчий доробок є порівняно невеликим, цілісної універсальної філософської системи він не створив, його погляди на філософію були вельми оригінальними і залишили помітний слід в історії філософії. Його оригінальне вчення філософії серця у окремих напрямах випередило сучасність і має суттєве значення для філософського знання і сьогодні. Значну увагу мислитель приділяв проблемам філософії права та філософії історії. Як наслідок, його погляди на філософію історії права були оригінальними і самобутніми. Перебуваючи на позиціях природно-правових вчень, Юркевич, разом з тим, визнавав наявність закономірностей в історичному процесі. Більше того, сутнісною основою історичного процесу він вбачав історію суспільства, передусім історію права. Саме розуміння права Юркевич ґрунтував на поєднанні історичного (тобто емпіричного) і філософського (теоретичного, тобто логічного). У їх балансі полягає важлива методологічна передумова для дослідження історико-правових явищ і процесів. Для розуміння сутності права у контексті його історичного розвитку Юркевич застосовував елементи інтегративного підходу, який набув розвитку вже у філософії права наступного, ХХ століття. Ця інтегративність полягає у врахуванні не лише соціальних закономірностей, а й індивідуальної та суспільної психології. Вказані аспекти не суперечили ідеалістичній, природно-правовій основі розуміння права згідно з «філософією серця» П. Юркевича, а доповнювали й збагачували її.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Дамірлі М. А. Історіософія права, філософія історії права, філософська історія права. Велика українська

юридична енциклопедія. У 20 т. Т.2. Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. С. 320-324.

Соловьев В. С. О философских трудах П. Д. Юркевича. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. В 6 т. Т.1. Санкт-Петербург, 1911. С.171-196.

Ярмусь С. Памфіл Данилович Юркевич та його філософська спадщина. Вінніпег: Волинь, 1979. 78 с.

Головко О. М. Історико-правові погляди Джеремі Бентама. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Вип.23. 2017. С.16-20.

Головко О. М. Розуміння історико-правового процесу у філософії права І. Г. Фіхте. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) /Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Вид. дім: «Ельдорадо», 2018. С.8-10.

Головко О. М. Цивілізаційний вплив Заходу і Сходу на праворозуміння на теренах України. Західні і східні традиції і впливи в історії права, держави, юридичної думки: Матеріали ХХХVIII Міжнародної історико-правової конференції (1-3 червня 2018 року, м. Вінниця). Київ, 2018. С. 38-43.

Головко О. М. Погляди Ф. К. фон Савіньї на історію держави і права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Вип.25. 2018. С.38-41.

Головко О. М. Погляди Г. Ф. Пухти на історію держави і права. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2018. Вип.26. С. 16-19.

Головко О. М. Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Вип.28. 2019. С. 26-33. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-03

Holovko O. General regularities of the development process of the history of state and law according to the doctrine of Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The issues of improving legal knowledge in the XX century: the unity of theory and practice: collective monograph /V. Benkivsky, M. Burdonosova, O. Chepik-Trehubenko, O. Holovko, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P.52-68.

Проценко І. П. Творчість П. Юркевича як досвід філософського осмислення вітчизняної культури. Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип.7. Полтава: АСМІ, 2007. С.323-331.

Арістова А. П. Юркевич: релігія як духовне завдання людства. Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст. Зб. наукових праць. Київ: КМ Academia, 1995. С.159-169.

Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття: монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 266 с.

Бондар С. Історіософська концепція Памфіла Юркевича. Український світ. 2002. №12. С.7-10.

Войтків Л. В. Серце як екзистенційна засада духу в українській філософії ІІ половини ХІХ – І половини ХХ століття. Дис. … канд. філос. наук. Дрогобич: Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка, 2015. 216 с.

Давидов П. Г., Хрімлі І. О. Філософська рефлексія права в антропоцентричній концепції П. Д. Юркевича. Економіка та управління на транспорті. 2016. Вип.2. С.151-159.

Юркевич П. З рукописної спадщини / упоряд., переклад та комент. М. Ткачук. Київ: Видавничий дім КМ «Academia»; Пульсари, 1999. 332 с.

Berman H. J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge; Massachusetts; London: Harvard University Press, 1983. 661 p.

Опубліковано
2023-03-23
Цитовано
Як цитувати
Головко, О. (2023). Історіософія права Памфіла Юркевича. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 6-15. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-01
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень