ПОГЛЯДИ ПРОФЕСОРА М.І. ХЛЄБНІКОВА (1840-1880) ЩОДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

  • Олександр Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
  • Володимир Греченко Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
Ключові слова: історія права, теорія держави та права, М.І. Хлєбніков, юридична біографістика, юридична історіографія

Анотація

Вступ. Завдання розвитку науки історії вчень про право і державу полягає у зверненні зокрема до вітчизняного досвіду. У статті  аналізується  творчий доробок історика  та теоретика права  ХІХ ст. М. І. Хлєбнікова. Його ім’я було незаслужено забуте сучасними вченими. Як наслідок, дослідження доробку вченого робить більш повною картину розвитку вітчизняних вчень про державу і право.

Короткий зміст. У роботі М. І. Хлєбнікова «Право і держава в їх обопільних стосунках: дослідження про походження, сутності, основних засадах і способах розвитку цивілізації взагалі» (виданій у 1874 р. обсягом 600 сторінок),  розглянуто значну кількість наукових проблем утворення та суті держави та права, їх зв’язку з розвитком людської цивілізації взагалі та в окремих країнах зокрема. Основна увага приділяється аналізу основних положень багатьох вчених-правників ХVII – XIX ст., які з різних методологічних позицій розглядали вказані проблеми. Автор критично оцінює більшість з цих поглядів і коментує їх. З цих коментарів можна зробити узагальнення щодо поглядів самого М.І. Хлєбнікова на ці проблеми. Він розлого цитує твори різних вчених різних періодів і, найчастіше, критично оцінює їх думки. Його коментарі мають різний характер – вони можуть бути короткими і виконувати  лише роль зв’язуючого елементу між різними думками опонента, або досить  просторовими і самостійними. У книзі даються оцінки вченням та теоріям таких вчених, як Платон, Аристотель, Дж.Локк, Т. Гоббс, І.Кант, Г.В.Ф. Гегель, О.Конт  та багато інших.

Висновки. М. І. Хлєбніков був одним із найбільш здібних і обізнаних представників дореволюційної правничої науки. Попри певні суперечності його поглядів, у працях вченого бачимо початок складання власної оригінального інтегративного (синтетичного) вчення про державу і право. На нашу думку, передчасна смерть не дозволила науковцеві сформувати вказану теорію.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Олександр Головко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри державно-правових дисциплін,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна, e-mail: golovkoan@karazin.ua

Володимир Греченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, проспект Льва Ландау, 27, 61080, Харків, grechenko18@gmail.com

Посилання

1. Берман Г. Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования /Пер. с англ. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ – Изд. группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. 624 с.
2. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку: Пер. з англ. Львів: Кальварія, 2006. 474 с.
3. Головко О.М., Греченко В.А. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ – початку ХХ ст. Харків: Константа, 2018. 472 с.
4. Головко О.М., Греченко В.А. Професор М.І. Хлєбніков (1840-1880) як історик держави та права Київської Русі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1. С.7-14.
5. Корсаков Д. Хлебников, Николай Иванович. Русский биографический словарь. /Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К., 1901. Т. 21. С. 344.
6. Маритен Ж. Человек и государство. М.: Идея-Пресс, 2000. 196 с.
7. Романович-Славатинский А.В. Хлебников Николай Иванович. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира, 1834 - 1884 / Сост. под ред. В. С. Иконникова. Киев: Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1884.С.682-688.
8. Тойнби А. Дж. Постижение истории/Пер. с англ /Сост. Огурцов А. П.; Вступ. ст. Уколовой В. И.; закл. ст. Рашковского Е. Б. М.: Прогресс, 1991. 736 с.
9. Хлебников (Николай Иванович, 1840-1880). Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т.37. СПб.:тип. АО Брокгауз – Ефрон, 1903. С.424.
10. Хлебников Н. Право и государство в их обоюдных отношениях: исследование о происхождении, сущности, основных началах и способах развития цивилизации вообще. Варшава: в типографии Варшавского жандармского округа, 1874. 598 с.
11. Шпенглер О. Присмерк Європи. Електронний ресурс: URL: https://pidru4niki.com/1939082537775/filosofiya/filosofiya_kultura
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Головко, О., & Греченко, В. (2021). ПОГЛЯДИ ПРОФЕСОРА М.І. ХЛЄБНІКОВА (1840-1880) ЩОДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 9-16. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-01
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень